Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Amerika. ') Negen jaren had deze te Sioke in China een zendingshospitaal, door hem opgericht, bestuurd, hetwelk menigen Chinees, man en vrouw, ten rijken stoffelijken en geestelijken zegen is geweest. Aangezien hij na die 9 jaren het oude hospitaal gerust kon toevertrouwen aan eenige, door hem onderwezen en tot geneesheer opgeleide Chineezen, onder leiding van eenen nieuwen missionairen arts, besloot hij naar de zeeplaats Amoy te gaan en aldaar een nieuw hospitaal op te richten. Bij een bezoek aan Amerika kreeg hij de som van ƒ24.000, noodig voor den bouw van een zendingshospitaal ten behoeve van zieke mannen. Daarop toog hij naar Nederland, om daar het ontbrekende voor de oprichting van een vrouwenhospitaal, zijnde ƒ5000, te verkrijgen. Dit gelukte hem. Te gelijker tijd werd de bovengenoemde vereeniging te Rotterdam gesticht, staande onder de leiding van een Heeren-Comité van 9 leden en een DamesComité van 6 leden, wier doel is de onderhouding en uitbr^icjing van het Nederlandsch-Vrouwenhospitaal te Amoy. Dr. jy van Staveren te Rotterdam is de ziel van dezen arbeid.

§ XX.

Inrichtingen tot opleiding van missionaire artsen.

A. Engeland.

Toen wij de Vereenigingen voor M. Z. in Engeland hierboven bespraken, hebben wij ook reeds vermeld de inrichtingen tot opleiding van Missionaire artsen, van een tweetal harer uitgaande. Hier noemen wij slechts hare namen.

1. Livingstone Memorial Medical Missionary Training Institution Cowgate 39, gesticht in 1877.

2. Millner Memorial 56 George Square, beide te Edinburgh en uitgaande van de Edinburgh Medical Mission Society.

3. Students Training home 49 Higtbury Park te Londen, uitgaande van de London Medical Missionary Association.

') Dr. J. A. Otte is van geboorte een Nederlander, doch zeer jong met zijne familie naar de Vereenigde Staten van N. Amerika vertrokken.

Sluiten