Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het daareven genoemde hongerjaar klom hun aantal tot 7000. De opvolger van den onvergetelijken Valentine is Dr. Huntley, die reeds sinds 1886 met de Vereenigde Presbyterianen (nu een met de Vrije kerk) van Schotland in Radschputana samen gewerkt heeft.

In het jaar 1905 was het aantal studenten van het „Training Institute" zestien.

Agra's inrichting bezit een legaat van £ 1350 van Mrs. John Bowson.

c. North India School of Medicine for Christian Women te Lugdiana.

Wij hebben boven reeds gezien, dat geneeskundige hulp voor de Indische vrouwen in verreweg de meeste gevallen niet te krijgen is, omdat het den artsen streng verboden isdeZenana's binnen te gaan en er geen stand van vrouwelijke artsen in het Hinduistische Indië bestaat.

De eerste stoot tot eenen beteren toestand der kranke vrouwen van 't Indisch Keizerrijk is gegeven door Lady Dufferin, de gemalin van den Indischen Onderkoning Lord Dufferin uit de jaren 1884—1888. Zij stichtte de „Lady Dufferin Fund," waarvoor zij van rijke Engelschen en Indiërs aanzienlijke bijdragen wist te krijgen. Hieruit zijn in een groot aantal meest Noordindische steden vrouwen-hospitalen gebouwd, voorzien van vrouwelijke artsen en kraaminrichtingen, waaraan flinke vroedvrouwen zijn aangesteld. Behalve dit fonds heeft de hooge Vrouwe in 1886 opgericht de „National Association for supplying medical aid to the Women of India", ter vorming van vrouwelijke artsen, verpleegsters en vroedvrouwen, wien opgelegd werd, dat zij in hun werk neutraal moesten zijn, tegenover eiken doch vooral tegenover den Christelijken godsdienst. Koningin Victoria nam het protectoraat dezer Vereeniging op zich. Aan geld ontbrak het Lady Dufferin niet, van alle kanten vloeide het haar toe. Een oude dame gaf ƒ144.000; een Parsi ƒ 120.000; een Modammedaansche boekdrukker te Luknow ƒ 18.000 enz. Het

Sluiten