Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Voor China.

a). Canton Christian College.

Deze Medische school te Kanton staat onder de leiding van eenen Amerikaanschen missionairen arts, maar vormt niet zoozeer direkt missionaire als wel christelijke artsen.

b). Union Medical College te Peking.

Dit laatste geldt ook tot zekere hoogte voor de Union Medical College van Peking, ofschoon zij eene vrucht is van de zending en ook haar dient.

Den 13en Februari 1906 is deze veelbelovende school der wetenschappen met grooten luister geopend. Den dag te voren was zij Gode opgedragen in eene godsdienstige samenkomst, waarbij vertegenwoordigers van alle zendingen en inlandsche kerken in China aanwezig waren. Bij die gelegenheid werd gesproken in het Engelsch door bisschop Scott van de Anglikaansche kerk en Dr. Wherry van de Amerik. Presbyt. missie, en in het Chineesch door twee predikanten van de Americ. Board en de Method. Episc. missie.

De opening werd bijgewoond door de gezanten van Engeland en Amerika, door Sir Robert Hart en andere vreemde notabiliteiten, door de presidenten en vice-presidenten van de vijf Chineesche ministeries, door de prinsen en tal van hooge ambtenaren, omstreeks 100 personen. De gouverneur van Peking en vice-president van het ministerie van buitenlandsche zaken Na-Tung opende als officieele vertegenwoordiger van de Keizerinweduwe de vergadering, nadat bisschop Scott gebeden had. De Engelsche gezant Sir E. Swatow sprak het eerst in het Engelsch (zijn woord werd in het Chineesch vertaald door Rev. S. E. Meech) over het ontstaan en het doel van het College. Hierna betuigde Zijne Excellentie Na-Tung, dat de Keizerin-weduwe, op wier last hij daar was, reeds door eene bijdrage (van/16.800) hare oprechte belangstelling in het instituut, dat nu zijne bestemming ging bereiken, getoond had, prees de groote diensten, die de

Sluiten