Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Britsche gezant (die bewerkte, dat de Keizerin-weduwe hare gift schonk), Sir Robert Hart, de generaal-inspektor der keizerlijke doeanegelden, de Tataren-generaal van Mukden en andere Chineezen van naam aan het werk bewezen hadden en sprak de hoop uit, dat het zoo spoedig en met zoo veel offers tot stand gekomen College „een zaak van onberekenbaren zegen voor de Chineezen zou worden en zijn naam heinde en verre door het geheele rijk zou klinken." Van bijzondere beteekenis was, dat de Amerikaansche gezant, de Heer Rockhill, bij deze gelegenheid de verwachting uitsprak, dat den gegradueerden van de Christelijke Hoogeschool dezelfde rechten zouden verleend worden als den studenten van de Regeeringsscholen nl. den effectus civilis harer graden. Ook Sir Robert Hart uitte behartingswaardige woorden in aansluiting aan de hoop, dat de Stichting zich in den steun der regeering zou verheugen, daar hierdoor een begin gemaakt zou worden met de wetenschappelijke medische opleiding der Chineezen in hun eigen land.

Het aldus ingewijde Medical College van Peking, hetwelk ter eere van den pionier der M. Z., missionair der L. M. S., Lockhart, LocKHART-College genoemd is, welke naam ook in gulden letteren prijkt aan het front van het gebouw, vormt de Medische faculteit van de Universiteit, die de Unie van een viertal voorname missies, te Peking werkzaam, n.1. de L. M. S., de Americ. Presbyt., de Meth. Episc. en de American Board (Congregational) plan heeft op te richten. Deze Unie is gesloten in het belang van het christelijk onderwijs, van de zending uitgaande, zoowel wat de degelijkheid en de krachtsontwikkeling als wat de zuinigheid betreft. Wat toch geen dezer vereenigingen afzonderlijk zou kunnen doen, kan door zulk eene samenwerking geschieden. Elk der geünieerde missies neemt de leiding in een of ander deel der wetenschappen op zich: Theologie, (de Amerik. Presbyt. Mission), letteren en natuurwetenschap (de Americ. Board en de Meth. Episc.) en Medicijnen de L. M. S. Daartoe voorziet ieder harer in de noodige gebouwen en de uitrusting voor de faculteit, welke zij voor hare rekening genomen heeft. Als de gebouwen klaar zijn en toegerust, draagt iedere

Sluiten