Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervangen worden door Christenmannen, die zich geheel aan hunnen wetenschappelijken arbeid kunnen geven en onder de studenten het Evangelie brengen. Om dit doel te bereiken zal het noodig zijn genoegzaam geld voor de salarissen der professoren te vinden.

De cursus der Med. faculteit duurt 5 jaren, ieder van 9 maanden. Het jaar begint op of omstreeks den 20en van de Chineesche eerste maand (14 Febr. voor 1906) en loopt tot 20 Juni; en dan weer van ongeveer 20 Sept. tot het Chineesche Nieuwe jaar.

De leercursus is zoo geregeld, dat de fundamenteele vakken worden geleerd in de eerste twee jaren op de colleges en in het laboratorium; en het onderricht in de ziektenleer, in de chirurgie enz. gegeven wordt in de laatste 3 jaren.

Men verwacht, dat in het 5e jaar de studenten op de ziekenzalen zullen werken en assisteeren in de kliniek en de operatiekamers, om op die wijze ondervinding op te doen in de diagnose en de behandeling van ziekten onder leiding van de hoofden der departementen, die het hier geldt. Behalve het hospitaal, aan de faculteit verbonden, staan de andere hospitalen en poliklinieken in de stad open voor de klinische training van den student.

Het collegegeld voor den geheelen cursus bedraagt 200Taels. Extra-kosten voor inschrijving enz. zijn er niet. Het geheele bedrag van het collegegeld moet verzekerd worden door een contract, geteekend door minstens één borg en goedgekeurd door den deken der faculteit, die ook nadere inlichtingen geeft.

Slaapgelegenheid wordt den student verschaft, maar voor zijn eten, voor verwarming en verlichting van zijn kamer moet hij zelf zorgen. De kosten van dit laatste schat men op vijf mexic. dollars per persoon.

Aan het eind van ieder cursusjaar hebben examens plaats. Deze examens worden afgelegd bij de hier boven reeds genoemde Internationale examen-commissie.

Ieder student moet voldoende gewerkt hebben in alle vakken en in zijn examens geslaagd zijn, zal hij mogen overgaan tot

Sluiten