Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de studie van het volgende cursusjaar. De waardeering van de kennis van iederen student berust beide op de wijze van zijn werken en het resultaat van zijn examen.

Dat het getal professoren minstens verdubbeld moet worden, is zeker. Doch hiervoor is veel geld noodig, alsmede voor den bouw en de uitrusting van een hospitaal. De faculteit heeft thans van de keizerlijke regeering ontvangen den effectus civilis der door haar verleende graden. Officieel is dus nu het diploma, door haar verleend, erkend als recht gevende tot de uitoefening van de geneeskunde in het geheele rijk.

c. Particuliere scholen tot vorming van inl. dokters.

Verscheidene hospitalen hebben eene groote of kleinere school tot opleiding van inlandsche dokters. De nood heeft ze er toe gebracht. De Europeaan toch kan in China door de hitte niet evenveel afdoen als in Europa. Daartoe behoeft hij assistenten uit de inboorlingen. Christenen zijn dezen natuurlijk, die ook niet verzuimen aan het ziekbed van hunnen Heiland te getuigen. Zulke inrichtingen vinden wij zoowel in Indië als in China. d. Publication Committee of the China Medical Missionary Association for the work of publishing medical books in China.

Voor de M. Z. en hare opleiding is van belang het hebben van leerboeken voor de verschillende deelen der geneeskunde. Met het oog hierop en ook tot samenstelling eener dictionnaire van de technische geneeskundige uitdrukkingen in het Chineesch is bovengenoemde commissie, wier Secretaris, Dr. Cousland, van de Eng. Presbyt. is. Veel geld is voor dezen arbeid noodig, op het oogenblik wel ƒ7200.

E. Amerika.

(Brazilië)

Te Sao Paulo in Brazilië vindt men het Mackenzie College, waaraan een Amerikaansche missionaire arts onderwijs geeft. De school is dertien jaar oud en een der vele scholen van dien aard der N. Amer. Presbyterianen. De personen, hier opgeleid, zijn niet direkt bestemd voor den arbeid der M. Z.; tot christelijke doktoren worden zij gevormd.

Sluiten