Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

De kerken en zendinggenootschappen, welke de M. Z. als hulpdienst hebben.

§ xxv.

Het Edinburgh Medical Mission Society.

(E. M. M. S.)

Het Edinburgsche genootschap voor Med. Zending.

Dit genootschap is de eenige zendingvereeniging, die uitsluitend Medische zending drijft; en wel op een tweetal terreinen, welke het zich ten arbeidsveld verkoren heeft in Turksch Azië.

In 1861 heeft het hiermee een aanvang gemaakt te Nazareth. Dr. P. K. Vartan is de missionaire arts, die er de M. Z. gebracht heeft en daar nog met rijken zegen arbeidt. Hij begon met een huis te huren en dit, zoo goed en zoo kwaad als het ging, tot hospitaal en polikliniek in te richten. Negentien jaren arbeidde hij op dezelfde plaats onder veel tegenstand, als arts en als zendeling onder de patiënten, wier aantal hij tot zijne blijdschap langzamerhand zag toenemen. In 1880 was hun getal zoo groot, dat hij zich voornam een eigen huis te bouwen, en daaraan een hospitaal te verbinden. Doch de Turksche overheid der plaats belette hem de uitvoering van zijn plan. Het baatte onzen arts niet, dat hij persoonlijk naar Constantinopel trok, om daar vergunning voor den bouw te krijgen. Niet dat de Turksche regeering den bouw van het hospitaal verbood, maar zij beweerde de plaats, die voor 2/3 reeds vol gebouwd was, voor andere doeleinden noodig te hebben en stelde Dr. Vartan en zijn genootschap schadeloos met ƒ12.000.

Sluiten