Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ondanks deze wederwaardigheden zette de missionaire arts zijn arbeid, die niet tot de stad beperkt bleef, maar zich over het geheele omliggende land, zeifs tot de Jordaan toe uitstrekte, geduldig voort.

De bevolking van Nazareth was hem zeer vriendschappelijk gezind; in het hospitaal en de wachtkamer der polikliniek werd menige zaadkorrel van het Woord des levens uitgestrooid, dat later ontkiemde en opschoot. Eens kwam ongeveer een half dozijn Bedouïnen, echte kinderen der woestijn, Vartan's wachtkamer binnen. Zij zetten zich midden in de kamer en beproefden even stil en kalm te wachten op den dokter als de anderen. Doch dit was voor hen zoo iets ongewoons, dat zij het niet lang volhielden. Toen de dokter binnenkwam en uit een boek — den Bijbel — begon te lezen, keken zij elkaar verbaasd aan en schenen te zeggen: „Dit kan toch de plaats niet zijn, waar wij moeten wezen voor medicijnen". Zeker zouden zij zijn heengegaan, indien zij het hadden kunnen doen, maar zij zaten midden onder de patiënten. Langzamerhand begonnen zij echter aandachtig te luisteren en schenen iets van de toespraak te begrijpen. De dokter sprak over den oordeelsdag en drong aan op voorbereiding voor dien grooten dag. Een der oudsten van de groep keek rond en zeide, hoorbaar voor zijne vrienden: „Als die dag komt, bestijg ik mijnen snelvoeter en ga naar de woestijn". Deze opmerking verwekte gelach bij de anderen. Een oude sheik uit de patiënten stond op, bestrafte de spotters streng en herinnerde hen tegelijk aan den ernst van het onderwerp. De stoornis had slechts kort geduurd; de dokter kon zijne toespraak ten einde brengen en de arme Bedouïnen waren, evenals alle anderen overtuigd, dat geen hunner in eigen kracht zou kunnen ontkomen aan Gods oordeel, maar alleen door Jezus Christus, het Lam, dat de zonden der wereld wegneemt.

Op eenen anderen tijd kwam een aanzienlijk Islamitisch hoofd met zes mannen van zijn gevolg de wachtkamer van Vartan binnen, toen de dokter juist begonnen was met een gedeelte uit den Bijbel voor te lezen. Zijn komst verwekte eene kleine

Sluiten