Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opschudding, doch alleen, om den aanzienlijken bezoeker eene goede plaats te bereiden. Hij nam de aangeboden plaats, lette aandachtig op hetgeen hij hoorde, maar ontstelde meer dan eens, als er iets aangeroerd werd, wat met zijne religie in strijd was. Een paar keeren hoorde men hem zelfs uitroepen: „Daar is geen God behalve Allah", eene uitdrukking, die de Mohammedanen meermalen gebruiken bij wijze van bezweringsformule tegen de prediking van Christus als den Zoon Gods. Doch eer de samenkomst was afgeloopen, scheen hij diep getroffen te zijn; en toen hij bij den dokter in zijne spreekkamer kwam, zeide hij tot dezen: „Zeker is de Bijbel, waaruit u ons daar juist voorgelezen hebt, niet de Bijbel, die in Mohammed's tijd gebruikt werd, want als dat Christus toen had voorgesteld, zooals u Hem in uwe toespraak geteekend hebt, als het Eeuwige Woord en den Eeuwigen Zoon, eenswezend met den Vader, zou Mohammed dit niet veroordeeld hebben, denk ik." Men verzekerde hem, dat het dezelfde Bijbel was, maar dat menschelijke overlevering de Christelijke waarheid, zoowel in Mohammed's als in onze dagen had ontreinigd. De Islamiet vroeg daarna om eenen Bijbel, om hem nauwgezet voor zichzelven te kunnen lezen. Hij kreeg hem en las van toen af Gods Woord aandachtig.

Toen eens twee vrouwen in Vartan's wachtkamer, door praten onder de korte godsdienstoefening van den dokter, stoornis veroorzaakten, stond een Sheik op en sprak beiden ernstig toe: „Wat moet gijlieden toch harde harten hebben, als woorden, gelijk wij ze hier kunnen hooren, niet in staat zijn, uwe aandacht te boeien."

In het hospitaal, dat altijd het hoopvolste arbeidsveld der M. Z. is, is door Dr. Vartan ook heel wat kostbaar zaad gezaaid. Zoo antwoordde een Bedouin, die eens eenige teksten uit het Evangelie van Johannes luide voor zichzelven opzei, op de vraag, waar hij ze geleerd had: „Deze woorden leerde ik vóór 15 jaren in het hospitaal van Nazareth; en op mijne lange reizen heb ik ze dikwijls anderen voorgezegd en vaak, gedurende den marsch door de woestijn, gezongen."

Sluiten