Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bonden is, maar moeten de opmerking vooraf laten gaan, dat er niet veel te boeken is van zoodanig werk en dit bovendien niet uitsluitend missie is, maar ook de Engelsche kolonisten in zich opneemt, om ze te verzorgen.

Te Kaapstad staat de St. Philips-polikliniek direct onder het Bisdom. Ook te Fiere town (Siërra Leone) ligt sinds 1892 het direkt bestuur over het „Princess Christian Cottage Hospital" met zijn polikliniek in handen van den bisschop van Siërra Leone. Wel is waar dient dit ziekenhuis in de eerste plaats tot opleiding van inlandsche ziekenverpleegsters, maar het helpt ook in de tweede plaats bij den zendingsarbeid onder de heidenen.

Te Tokio in Japan bestaat de zoogenaamde St. Hildas-zending, die onderhouden wordt door het St. Paulus' gild te Londen, eene hoog-kerkelijke vereeniging, en een polikliniek heeft in de stad, in 1889 opgericht en twee poliklinieken in den omtrek der stad. Een belangrijk deel van den hiermee samenhangenden arbeid schijnt te bestaan in ziekenbezoek.

Eindelijk bekostigt de „Jeruzalem and the East Mission in Haïfa", die van de Anglicaansche kerk uitgaat, te Haïfa, een in Palestina tusschen Jaffa en Akka gelegen kuststadje, sinds 1881 een hospitaal met polikliniek, waarin zij financieel geholpen wordt door de „Vereeniging tot verbreiding van christelijke kennis". (S. P. C. K.) Eigenlijk bedoelt deze M. Z. de Joden, maar zij sluit de Mohammedanen evenmin uit als de te Haïfa wonende Engelsche kolonisten.

§ XXVII.

Society for the Propagation of the Gospel (S. P. G.)

(Vereeniging voor de verbreiding des Evangelies.)

Deze vereeniging is geboren uit eene godsdienstige opwekking aan het einde der 17e eeuw. Haar stichter is Dr. Bray. Bij

Sluiten