Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

familiën zijn er, wier opium-rekening meer dan ƒ5000 per jaar beloopt. Door elkaar betaalt zelfs een koelie nog omstreeks f 180 per jaar voor zijn genot."

„Ofschoon zeer velen terugkeeren tot de gewoonte, pas ontwend in het hospitaal, kunnen wij toch ook onze handen leggen op velen, die eenige jaren geleden opiumslaven waren en nu eerbiedwaardige leden der maatschappij, zegeteekenen van Gods genade in Christus, en toonbeelden van zedelijke en lichamelijke hernieuwing zijn. Onder dezen zijn krachtige predikers des Evangelies."

Later heeft dokter Main deze opinie nog bevestigd door het volgende, gezegd naar aanleiding van de 118 opiumschuivers, die hij in 1906 onder zijne behandeling heeft gehad: „Hoe gaarne zou ik willen zeggen, dat alle dezen, die in het jaar (1906) zijn genezen, genezen bleven en thans een nieuw leven leiden. Opiumschuivers genezen is echter geen bemoedigend werk. Zij verlaten ons met nieuwe gezichten, nieuwe voornemens, nieuwe besluiten, en beleefde uitdrukkingen van dank, maar deze moeten worden gestaafd in oude omgevingen met oude vrienden en oude verzoekingen; en velen keeren terug tot de zonde. Elk jaar verblijden wij ons dus met vreeze en beven over herstelde opiumrookers. Men kan alleen van hen vertrouwen, dat zij standvastig zullen blijven, als hun geweten ontwaakt is en zij komen onder de macht van het Evangelie."

Terwijl in 1900, gedurende de beroeringen, door de Boxers op verschillende stations niet minder dan 16 hospitalen werden verbrand en verscheidene miss. artsen vermoord, kon te Hangchow de geheele hospitaalarbeid ongestoord worden voortgezet, al geschiedde die onder leiding der inlandsche miss. artsen alleen, omdat de Europeesche, op last van den Engelschen consul, voorzichtigheidshalve op veiliger plaats toefden.

Desniettemin ontbrak het in dien tijd niet aan sensatieberichten. Een patiënt had zekeren nacht gedroomd, dat de Boxers er waren. Hij vluchtte en sleepte met zich een groot aantal zijner medepatiënten mee, zoodat het hospitaal, dat, tot den zomer toe,

Sluiten