Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 28en October ging hij te Calcutta aan land, kort nadat een verwoestende wervelwind de stad tot eene wildernis had gemaakt. Den tijd van zijn verblijf in de hoofdstad van EngelschIndië bracht hij door met het bezoeken van onderscheidene zendingsposten, vooral die van den missionairen arts Dr. Robson.

Van Calcutta ging het naar Lahore, de hoofdstad van Panschab, waar hij den 18en Nov. aankwam, om er eenige maanden te blijven, ten einde de taal van Kashmir te leeren en tegelijk de Medische school te bezoeken. Op deze reis bezocht hij Benares aan den Ganges, het pelgrimsoord der Hindus, het bolwerk van het Brahmanisme, Allahabad, Delhi, den voormaligen zetel van den Groot-Mogol, Umbella, Amritsar. Overal werd hij door missionairen en inlandsche christenen hartelijk verwelkomd. Te Amritsar bezocht hij eenen tempel der Sikhs, een godsdienstig gezelschap, dat Brahmanisme en Mohammedanisme met elkaar verzoenen wil, bestudeerde de taal van Kashmir en maakte kennis met het onderwijs van de zending.

Den 18en Jan. 1865 kwam Elmslie te Lahore aan. Drie maanden bleef hij hier. Toen ondernam hij den llen April de reis naar Kashmir, ofschoon de Engelsche gouverneur van Lahore hem aanbevelingsbrieven weigerde, tenzij hij zich losmaakte van de C. M. S. Zijn verblijf en arbeid aldaar en te Szrinigar bespreken wij straks. Tot 1870 was Dr. Elmslie in Indië. Toen keerde hij ter wille zijner gezondheid naar Engeland terug. Zijne moeder vond hij niet meer in leven. Den tijd van zijn verlof bracht hij niet door met stilzitten. Hij voltooide zijn woordenboek van de taal van Kashmir en zag in October 1871 het eerste vel er van gedrukt voor zich. Eerst in 1872, toen hij weer in Indië was, legde hij de laatste hand aan de correctie der drukproeven. Ofschoon hem tijdens zijn verloftijd een leerstoel aan eene Hoogeschool werd aangeboden, wees hij dien af, terwijl hij aannam eene door de C. M. S. hernieuwde aanstelling als miss. arts in Kashmir. Eer hij heenging, huwde hij. In Indië heeft hij echter niet veel meer gearbeid. Den 18en Nov. 1872 werd hij door God tot zich genomen na eene moeilijke en angstige reis uit Kashmir,

Sluiten