Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„John Bishop Memorial Hospital" genaamd, dat in 1893 door eene overstrooming was verwoest. Meer dan twee jaren later kon de Zending zelf hier een hospitaal bouwen met polikliniek. Het geld daarvoor verkreeg zij uit den verkoop van het materiaal van het verwoeste hospitaal, dat gered was en de interest, die het uitgezette kapitaaltje gedurende eenige jaren opgebracht heeft. Dit nieuwe hospitaal, Juni 1902 geopend, is een purdah-hospitaal ') Het draagt weer den naam van „John Bishop Memorial hospital", en bestaat uit twee deelen, het eene het eigenlijke hospitaal met 20 bedden en het andere de polikliniek, de operatiekamer enz. Het ligt buiten de stad en heeft een schilderachtig uitzicht. De miss. arts is Miss Minnie Gomery, die al sinds 1900 in Kashmir is. Ofschoon door de patiënten in het hospitaal en de wachtkamer wel geluisterd wordt naar het Evangelie, ziet men weinig vrucht op de Evangelieprediking. Eerst onlangs (midden van 1906) is de eerste uit Islamabad gedoopt, een jonge vrouw, met name Zih (nu Salome).

Panschab. Verlaten wij Kashmir, om ons naar Panschab te begeven, dan brengen wij het eerst een bezoek aan Amritsar, beroemd door den gouden tempel van den Sikh-godsdienst, die daar gevonden wordt, omdat deze stad is het middelpunt der M. Z. voor Panschab. Ook deze arbeid is bijna 40 jaren oud. In 1866 toch stichtten er vrouwelijke zendelingen der C. M. S. eene kraamvrouweninrichting, die later door de regeering werd overgenomen. Een jaar later (1867) trad mevrouw Clark, de vrouw van den zendeling Robert Clark, den wegbereider van de missie in Panschab, de Zenana's binnen, om er eenige medische hulp te brengen met het Evangelie der genade in Christus. Dat waren de beginselen der M. Z. te Amritsar. Doch de eigenlijke M. Z. deed hier eerst in 1882 hare intrede met den missionairen arts Henry Martijn Clark, den aangenomen zoon van den hierboven genoemden missionair van denzelfden naam. De arbeid van dezen man is zeer gezegend geworden zoowel aan het lichaam als aan

') Purdah-hospitaal is een hospitaal, waarin geen vreemde mannen mogen komen.

Sluiten