Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hospital en voor mannen werd bestemd, terwijl het oude huis een Zenana-hospitaal werd.

De zendingsarbeid te Dera Ghazi Khan had, vooral in de eerste jaren, groote bezwaren te overwinnen en is nog niet gemakkelijk. De woeste Beludschi, ten westen dezer stad wonende en van roof en plundering levende, hebben de M. Z. alhier niet ontzien. Zelfs de Islam toont zich bitter vijandig. Zoo wordt verhaald van eenen Mullah, die den hospitaalarbeid in de war wilde brengen. Hij gaf voor te Lahore te hebben gestudeerd in de medicijnen en meende hierdoor den toegang tot het hospitaal af te kunnen dwingen. Maar de miss. arts stond zijnen man en wees hem af met den raad, eene Mohammedaansche Medische Zending op te richten, om aan de menschen het bewijs te leveren, hoe treffelijk de Islam is. De laatste maanden zijn er plannen gemaakt, om het hospitaal voor vrouwen, dat ongezond is, te ver van het mannen-hospitaal afligt en slechts een huurhuis is, te vervangen door een nieuw, waarvoor eene som is gecollecteerd en het Engelsche gouvernement van Indië eene bijdrage heeft toegezegd van 8000 Rupies. Aan den bouw zou reeds zijn begonnen, indien niet vrees voor overstrooming van den Indus hem had doen uitstellen. In dit nieuwe hospitaal zal de arbeid van Miss Dr. Eleanor Dodson nog meer tot zijn recht komen.

De hospitalen hebben 52 bedden en namen in 1906 op 1017 zieken, terwijl 47761 patiënten in denzelfden tijd de poliklinieken hebben bezocht. Twee poliklinieken zijn in den omtrek van Dera Ghazi Khan opgericht, eene te Fort Munro, die des zomers en de andere te Sakhi-Sarwar, die de wintermaanden open is. Bij beide is een vertrek, om eenige patiënten op te nemen. De vrouwelijke miss. arts Dr. Eleanor Dodson wordt gesteund door eene inlandsche vrouwelijke dokter, leerling van de medische school te Ludhiana, Miss Caroline Alley.

In 1885 begon de Society for promoting Female Education in the East eene M. Z. te Muitan, ten oosten van Dera Ghazi Khan. Tot 1894 had zij hier niet anders dan eene polikliniek, doch in dat jaar werd er een hospitaal voor vrouwen aan toegevoegd. Vijf

10

Sluiten