Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breidt zij zich uit. De miss. artsen J. O. Summerhayes en H. F. Holland zijn hier werkzaam. Het hospitaal heeft 50 bedden, maar 's nachts zijn er soms wel meer, die dan in de veranda, in de gang of in de bijgebouwen worden geborgen. Gewoonlijk kan men hier vijf verschillende talen hooren spreken. In 1906 zijn er 1004 in het hospitaal verpleegd en kwamen er 37648 aan de poliklinieken, waarvan er twee in den omtrek zijn.

Bengalen. Op de verschillende stations der C. M. S. onder de Santals hebben de missionairen al sinds lang medicijnen aan de kranken uitgedeeld. Eene kleine polikliniek is er te Santiradschpur (Shikarpur), die onder leiding staat van eenen inlandschen arts en voor de geheele streek daaromheen niet zonder beteekenis is. In 1899 kwamen uit niet minder dan 197 verschillende plaatsen zieken daarheen.

Niet grooter zijn de poliklinieken te Bhagaya (1895) en Hiranpur (1896). Veel meer beteekent de polikliniek van Bhagalpur. Zij is zeer klein begonnen door eenen missionair van de C. M. S., die het Livingstone's College had bezocht. Daar hij de taal in het begin niet kende, en dus nog niet het Evangelie kon verkondigen aan zijne omgeving, besloot hij den menschen medische hulp te bieden en daardoor te toonen, dat hij gekomen was, om liefde te betoonen. Hoe hij en zijne patiënten met elkaar spraken, bleef hun geheim. Alleen als de missionair er in het geheel niet kon uitkomen, riep hij de hulp van eenen ouderen ambtgenoot in. Uit den omtrek kwamen velen den „Engelschen dokter" raadplegen, die de kleine chirurgie beoefende. Voor de ernstige gevallen zond hij zijne patiënten naar den burgerdokter, die 3 mijlen van hen af woonde. Eindelijk was onze missionair zoover, dat hij een oud huis kon huren en inrichten voor polikliniek. Een inlandsche dokter werd nu noodig. Doch van waar zou het geld komen ? Dr. Charles Neill, die in dien tijd te Ranaghat was, kwam den zendeling te hulp en betaalde vijf jaren achtereen (1896—1901) het salaris voor den jongen dokter, die te Agra gestudeerd had. Den 16en Juni 1896 werd de nieuwe polikliniek geopend en begon de dokter zijn taak. Hij overleed echter

Sluiten