Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene polikliniek opende. In het begin kwamen hier meer Christenen dan Mohammedanen, zooals dat te Bagdad ook eerst het geval was. Toch werd de miss. arts bij voorname Mohammedaansche familiën aan huis geroepen. Dr. Sutton zag zich tijdelijk afgelost door Dr. Sherrock, doch in 1902 vestigde zich eerstgenoemde voor goed te Mossul. In 1904 moest hij, na 18 jaren in Turksch Arabië te hebben gearbeid als missionaire arts, om redenen van huiselijken aard repatrieeren. Tot Jan. 1905 rustte het werk der M. Z., toen in April van genoemd jaar Dr. A. H. Griffith het oude werk hervatte. In een zijner brieven schrijft hij van zijne komst en verblijf in Mossul het volgende: „Toen mijne vrouw en ik hier alleen waren" — van eene Anglicaansche gemeente was hier nog geen sprake — „hoopten wij, dat wij aan het Heilig Avondmaal zouden kunnen deelnemen in de Jacobieten-kerk, maar wij vernamen, dat wij dan eerst zouden moeten biechten bij eenen priester en absolutie ontvangen; en dat wilden wij niet. Wij zullen dus met het H. A. moeten wachten, tot wij zelve eenen dienaar des Woords hebben. De meeste inwoners dezer stad zijn Mohammedanen, bijna allen Sunieten. In de bergen niet ver van Mossul vindt men behalve Kurden en Yesdieezen (duivel-aanbidders) eenige duizenden Christenen, Maronieten genoemd, die hun eigen geestelijkheid en bisschop hebben en weigeren zich aan Rome te onderwerpen.

„De taal, die hier het meest gesproken wordt, is Arabisch, maar Fransch wordt ook gebruikt door de ambtenaren, Turksch onderwijzen de scholen. Kurdsch is de taal der bergstammen met een weinig Perzisch, en Chaldeeuwsch wordt nog gebezigd bij de diensten in de Chaldeeuwsche kerk, ofschoon het niet algemeen verstaan wordt door priesters en volk. De missionair, die hier arbeidt, moet dus een man zijn, die, wat de taal betreft, van alle markten thuis is.

„De American Presbyterian Board of missions arbeidde in deze stad ook eens. Hij begon hier reeds in 1860 met de zending, had er scholen, eene M. Z., doch trok zich in 1900 terug, na zijne scholen aan de C. M. S. te hebben overgedaan.

Sluiten