Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't eenige is tusschen Jaffa en Port-Said onder een bevolking van 150.000 tot 200.000 zielen. Met aandacht wordt dokter Sterling aangehoord, als hij in de wachtkamer een stuk uit den Bijbel leest, dit verklaart, omtrent het gehoorde eenige vragen doet en bidt.

Ook in het ten noorden van Jeruzalem gelegen Nablus, het oude Sichem, waar Jacobs bron is, arbeidt de M. Z. van de C. M. S. Reeds vóór 1891 begon zij hier haren arbeid onder leiding van eenen inlandschen arts, maar de stadsregeering verbood de prediking van dezen man. In 1891 trad zij op onder eenen Europeeschen missionairen arts, wien het, ondanks den tegenstand der fanatieke Mohammedanen, gelukte in 1893 in een gehuurd huis een klein hospitaal met 8 bedden in te richten. Met een gansch ander soort van menschen heeft de M. Z. te Nablus te doen als te Ghaza, was de indruk in 1899. „Het verschil tusschen de inwoners van beide steden is als het verschil tusschen de twee plaatsen zelve," heeft iemand toen gezegd. „Nablus, de schoonste stad van Palestina, gelegen te midden van eenen schoonen tuin, omgeven door heuvels, rotsen en steenen, heeft slechts éénen weg, waarlangs men daarbinnen komt. Hoe ongenaakbaar bijna is de stad. Ghaza daarentegen ligt in een vlakte, open ook naar den kant der zee, en is dus gemakkelijker binnen te treden. Ghaza's bewoners mogen minder intelligent zijn, zij zijn gemakkelijker onder den invloed des Evangelies te brengen en hebben minder vooroordeelen dan het volk van Nablus. Toen de M. Z. in laatstgenoemde plaats begon, was de onkunde omtrent de eenvoudigste sanitaire grondregels bij de inwoners van Nablus zoo groot, dat het zeer moeilijk was, met eenig succes te arbeiden. Zoo dronken bijv. de menschen in dagen van groote hitte elk water en leden daardoor zeer dikwijls aan malaria. Ook werden de wonden zóó verwaarloosd, dat er niet zelden maden in rondkropen. Bij deze vuilheid kwamen nog allerlei belemmerende gewoonten van het Mohammedaansche oosten. Zoo mocht bij een consult de missionaire arts slechts de punt der tusschen sluiers door uitgestoken tong van zijne patiënte,

Sluiten