Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moab. Sinds 1895 heeft hier onder vele moeielijkheden gearbeid de missionaire arts F. Johnson. Deze kwamen niet het minst van de overheid, welke echter langzamerhand zijn werk is beginnen te waardeeren. Zelfs legde zij in verschillende gevallen patiënten, die tot het Protestantisme wilden overgaan, geene hindernissen in den weg. Daarentegen is de vijandschap der Grieksche Christenen zeer hinderlijk en ook die van den Islam, welks leeraars nu beginnen, nauwgezetter en ijveriger dan tot nu toe, hunne aanhangers te onderwijzen. Bij de polikliniek is geen hospitaal, wel eene kamer, waarin gedurende 1906 38 patiënten zijn verzorgd. Tot de polikliniek kwamen in datzelfde jaar 11.932 zieken. In 1905 werden 71 dagen besteed aan reizen.

Eveneens in het jaar 1895 werd in het aan de kust gelegen, ongeveer 12.000 zielen tellende Acca, het oude Ptolemais, eene polikliniek geopend, door Dr. Gould, die naar Salt is verplaatst. Bij deze polikliniek behoort een hospitaaltje, dat eerst ruimte bood aan 3 bedden, maar nu aan 11. Daar de plaats van den missionairen arts sinds 1905 niet is vervuld, wordt de polikliniek aangehouden door Miss Lawford, maar het hospitaaltje is gesloten. Uit tal van dorpen van Galilea kwamen en komen nog de patiënten. Aan Dr. Gould toonden de patiënten hunne groote dankbaarheid soms door de handen van den arts, die in het belang van eene operatie gedesinfecteerd en gereinigd waren, te kussen. Twee hulp-poliklinieken heeft Acca, een te Kefr-Yauff en een te Shefamer.

Egypte. Een kleine, maar veel belovende arbeid van de M. Z. vindt men in Egypte. In 1889 werd de M. Z. te Oud-Caïro gevestigd. Onder Oud-Caïro moet men niet verstaan het oude deel van Cairo, maar zijne voorstad, drie mijlen van de stad verwijderd. Europeanen hebben geen reden, om Oud-Caïro te bezoeken, tenzij zij oude Coptische kerken willen zien of de moskee van Amru (op deze plaats sloeg Amru, de aanvoerder der Muzelmannen zijne tenten op, nadat hij het christelijk Egypte binnengetrokken was) of Rhode Island, waar men zegt, dat het kindeken Mozes is gevonden in zijn biezen kistje, of den Nilo-meter, waarmee de hoogte van den Nijlstand vele

Sluiten