Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd gesloten te zijn geweest, toch weer geopend. Doch moest de regeering den arbeid onder de Muzelmannen beperken, met te grooter vreugde begroette zij den zendingsarbeid onder de heidenen, die in het Zuiden van Oost-Sudan woonden. Tegenover de Amerikaansche Presbyterianen had zij dit getoond, toen die in 1902 hunnen missionairen arbeid onder de Schilluknegers begonnen. De C. M. S. trad eerst in 1904 in onderhandeling met Lord Cromer, toen Engelands Vertegenwoordiger in Egypte en Sudan. en ontving op het einde van December deszelfden jaars van dezen een schrijven, waarin haar voor hare zendelingen een groot arbeidsterrein in Zuid-Sudan werd beloofd. Daarna riep de Vereeniging mannen van praktische bekwaamheden, mannelijk karakter, goede gezondheid, gezond oordeel en takt, bovenal vol des geloofs en des H. G. op, om zich voor deze missie te komen opgeven. Uit hen, die zich voor dit werk aanboden, werden gekozen drie missionairen, een missionaire arts E. Lloyd, twee industriëelen, die onder leiding van den sinds jaren te Khartoum werkzamen Aartsdiaken Gwynne in Oct. 1905 vertrokken naar de Dinka-negers, zuidelijk van de Schilluk-negers wonende. Daar dit gebied bijna even ver van Khartoum, de hoofdstad van Oost-Sudan, als van Mengo, de hoofdstad van Uganda verwijderd ligt, moest behalve den in Sudan bekenden Gwynne ook een in Uganda bekende zendeling den nieuwelingen de wegen op het nieuwe zendingsveld helpen effenen. Derhalve werd Dr. Cook, de miss. arts van Mengo, door de C. M. S. verzocht met een aantal Waganda-christenen de broeders, die uit Khartoum kwamen, tegemoet te reizen. Te Mongalla, 1100 mijlen zuidelijk van Khartoum gelegen, moesten de missionairen elkaar ontmoeten, om vandaar onder de Dinka's hunne woonplaats zelve te zoeken. Den 19en Nov. 1905 vertrok Dr. Cook van Mengo eerst door het gebied van Uganda en daarna door dat der Bari-negers en kwam den 20en Dec. te Mongalla. De broeders uit Europa landden eerst den 7en Jan. terzelfder plaatse aan. Van dat oogenblik af werd gezocht naar eene plaats der vestiging, die men vond te Scheich Bor, alzoo genoemd naar een hoofd van dien naam, eene plaats,

Sluiten