Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten doel had de prediking des Evangelies door woord en daad aan de ziekbedden. De tijdelijke gouverneur sprak toen een enkel woord en verklaarde daarop het hospitaal voor geopend, dat thans 126 bedden heeft, terwijl in 1906 1801 patiënten daarbinnen werden verpleegd en niet minder dan 95582 zieken aan de polikliniek kwamen of aan hun huizen werden bezocht. In 1906 werd het hospitaal vergroot met een kinderzaal van 9 kribben en een tweede kraamvrouwen-inrichting van 6 bedden.

Van den arbeid in het hospitaal en de polikliniek verhaalt een der miss. artsen: „Wij beginnen ons werk in het hospitaal te 8 uur 's morgens met eene korte godsdienstoefening (een lied, eene korte uitlegging van een deel der Schrift, nog een lied, eindelijk een gebed). Dan gaan de dokters het hospitaal door. Intusschen komen de menschen voor de polikliniek samen. Deze vangt aan met een lied, dan volgt eene korte preek, nog een lied en ten slotte een gebed. Te half tien begint het onderzoek der zieken, ± 100. Te half twaalf op zijn laatst eindigt de polikliniek. De eerste maal brengen de menschen 10 schelpen (iets meer dan een cent) voor de medische behandeling en volgende malen 3 schelpen. Deze kleine som stuit het komen zonder reden. In den namiddag hebben dikwijls operaties plaats. De dag eindigt met een avondgebed". De M. Z. heeft vier hulppoliklinieken in den omtrek van Mengo, namelijk te Ngowe, Izanga, Nokaje, Nahamongi, waar verpleegsters zijn.

Zooals overal, waar de M. Z. arbeidt, neemt de chirurgische werkzaamheid eene zeer belangrijke plaats in. Over het algemeen is de ijver der patiënten, om Gods Woord te hooren, voor de missionaire artsen bemoedigend. Onder meer gewagen de annalen van de M. Z. in dit land van de bekeering eens ouden hoofdmans, die in het hospitaal ziek lag, 14 dagen voor zijnen dood. Later bleek, dat onder de verpleegsters van het ziekenhuis zich bevonden vier vrouwen, die vroeger des hoofdmans echtgenooten geweest waren en sinds hare bekeering vijf jaren lang voor de behoudenis van haren voormaligen gemeenschappelijken gemaal gebeden hadden.

Sluiten