Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogescholen in 1857 den eersten stoot toe gaf, ofschoon zij eerst in 1859 op eene tweede roepstem van Robert Gray, Anglicaansch bisschop van Kaapstad, tot aanzijn kwam. Later heeft zij haar exclusief karakter prijs gegeven en den kring harer vrienden niet alleen onder de Universiteitsmannen gezocht, maar over de geheele Engelsche Staatskerk. Toen zou zij een tak zijn van de S. P. G.; doch naarmate de dochter wies, werd de moeder op haar jaloersch en wilde haar inslokken. Hieruit ontstond strijd, welke tengevolge had de zelfstandigheid der Universiteitenmissie, die hoogkerkelijk is. Aan haar hoofd staat een bisschop. De leiding is bij den bisschop in Afrika. Onder leiding van Livingstone vestigde zich deze missie eerst te Magawiro aan de Shire (Juli 1861). Een paar jaren later werd zij verplaatst naar het eiland Zanzibar, waar zij heeft drie vrijplaatsen voor slaven (z. o. Mbeweni). Van daaruit heeft zij zich uitgebreid naar het vasteland, hier ontgint zij drie arbeidsvelden, namelijk het land der Bondei-negers aan de zuid-oosthelling van het Usambara-gebergte, een deel van het rijk van Usambara (thans Duitsch Oost-Afrika) met Magila als hoofdzendingspost (sinds 1875) en middelpunt van eenen voorspoedigen missionairen arbeid; voorts het Rovuma-district (sinds 1876) met Masisi en Newali, bevolkt door bevrijde slaven en vaak bestookt door de rooverbenden der Magwanwara; eindelijk de zendingsposten aan het Nyassameer, waarvan Likoma, een eiland in het meer, centraalpunt is en zetel van den bisschop.

De M. Z. dezer missie is niet groot. Omstreeks het jaar 1880 opende Bisschop Steere (de 3e bisschop in dit bisdom) op Zanzibar een klein hospitaal met een polikliniek, die door de op dat eiland nu en dan gestationeerde Engelsche artsen werd bediend. Hier zochten honderden patiënten hulp en medicijn en menig woord werd daarbij gesproken. Ook begon de verpleegster van het hospitaal eene kleine Zenana-zending onder Mohammedaansche vrouwen. Bisschop Smythies beperkte dezen arbeid zijns voorgangers in 1889 tot het gratis afgeven van medicijnen

Sluiten