Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer beteekenis dan deze zending heeft die onder de Araukanen of Mapuche Indianen in het zuiden van Chili met hare beide posten te Cholchol en te Quepe. Deze Araukanen — 150.000 in getal — die, na hunne onderwerping door de regeering, geplaatst zijn op bepaald voor hen gereserveerde terreinen, wier grenzen echter noch door de Chileenen, noch door de vreemde kolonisten geëerbiedigd worden, zijn bijzonder intelligent. De zending onder hen is zeer voorspoedig. Te Cholchol, een zendingspost, uit verscheidene aardige huisjes bestaande, is het begin van eene M. Z. Een hospitaaltje en polikliniek vindt men hier onder directie van Mr. Wilson, die als evangelist en geneesheer bij de Araukanen zeer bekend is en vertrouwd wordt. Daar is echter behoefte aan eene M. Z. onder eenen missionairen arts en de S. A. M. S. wenscht daaraan te voldoen, daartoe in staat gesteld door een legaat van een rijken Engelschman Roberts, die, bij uitersten wil, zijne nalatenschap aan Evangelische zendinggenootschappen had vermaakt, aan de uitvoerders zijns wils overlatende, hoe zij haar wilden verdeelen. De S. A. M. S. heeft ontvangen de som van £5000 (f 60.000), waarvan £ 4000 moesten gevoegd worden bij het reeds bestaande „Roberts Medical Mission fund."

Van deze gelden nu zijn £ 500 afgezonderd voor den bouw van een hospitaal, dat naar den gever Roberts zal genoemd worden, terwijl uit de renten van het overige kapitaal een miss. arts moet betaald worden. Reeds is de oproeping van eenen missionairen arts geschied, wien is toegezegd £ 150 salaris benevens uitrusting en vrije passage.

De S. A. M. S. heeft op het oogenblik geen hospitaal of missionairen arts, maar tracht beiden te verkrijgen.

Sluiten