Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de drie missionaireartsen, welke hier arbeiden, is Miss Grace Mackinnon ') de meest bekende, wier diensten aan de vrouwen van Indië door den keizer is beloond met de Kaiser-i-Hind-orde. De Europeesche arbeidsters worden gesteund door de hospitaalassistente Miss Derridan. Zij allen hebben eenen zwaren arbeid te verrichten evenals de verpleegsters. De toeloop van patiënten bewijst, op hoe hoogen prijs het volk de tegenwoordigheid der missionaire artsen in zijn midden stelt. Toch is er nog heel wat wantrouwen te overwinnen van moeders, die hare kinderen niet willen achterlaten in het hospitaal.

In het presidentschap Bombay ligt Nasik, waar, 10 jaren geleden, door eene commissie, uit Brahmaansche heeren bestaande, een hospitaal voor vrouwen aan de Z. B. M. M. werd geschonken, hetwelk deze ook beloofde te openen als een zendingshospitaal, zoodra eene bevoegde vrouwelijke missionaire arts en eene verpleegster zouden gevonden zijn. Dit is nu gelukt; en den llen Nov. 1905 is het hospitaal, dat 13 bedden bevat, geopend. Het draagt den naam van „Dhankorbai-hospitaal" naar de Hindoesche dame, die het gebouwd heeft. 2)

Behalve den tot nu toe besproken arbeid der M. Z. van de Z. B. M. M. is er nog een andere van geringer beteekenis. Een klein hospitaal met polikliniek is er te Ajodscha, waar Miss Mirjam Williams, eene der inlandsche miss. artsen, de direktie voert. Niet minder dan 239 patiënten zijn er in 1904 opgenomen in het hospitaal en niet minder dan 4722 in de polikliniek en in de huizen behandeld. Deze cijfers bewijzen genoegzaam voor den nood van dit deel van Indië en voor de wijze, waarop Miss Williams het vertrouwen des volks heeft gewonnen.

Te Jaunpur was eerst eene polikliniek, die werd gehouden in eene kleine leemen hut met veranda, doch thans is er eene betere, alsmede een hospitaal, wat geen weelde is, daar de zieken in hunne eigene huizen niet goed verzorgd worden. Dat bewijze het volgende. Onder de 4049 bezoekers van de polikliniek in 1904 kwam een

') Thans krank in Engeland.

*) De Canadian Auxiliary van dit genootschap is geheel verantwoordelijk voor de kosten van dit hospitaal.

Sluiten