Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

China gevestigd te Hwang-Pi bij Hankow en te Poklo, honderd mijlen van Kanton, welke beide plaatsen elk eenen missionairen arts hebben ontvangen.

Indië. Drie jaren na haar ontstaan begon de L. M. S. den arbeid der zending in Indië, een arbeid, die zich hoe langer hoe meer uitbreidde. In 1828 begon zij te Neyoor in Travancore, een rijk aan de westkust van de zuidpunt van Voor-Indië, onder eenen Maharadja staande, die aan Brittanje cijnsplichtig is. Nadat Archibald Ramsay van 1838—1842 en Dr. Leitch van 1852—1854 aldaar eenigen medischen arbeid hadden verricht, kwam de eerste miss. arts in 1861 met Dr. Lowe. Zeven jaren arbeidde deze in dit deel van Voor-Indië. Hij stippelde de lijnen uit, waarlangs de M. Z. zich hier heeft ontwikkeld: een centraalhospitaal omgeven van poliklinieken, ieder onder een inlandschen medischen evangelist, opgeleid in het centraal hospitaal, en de geheele arbeid onder het onmiddellijk toezicht van den miss. arts. In een land als dat, van vlekken en dorpen, kon geen beter plan de campagne gemaakt worden. Onder Dr. Lowe vestigde Neyoors hospitaal zijnen goeden naam, werden studenten gevormd, die filiaal-poliklinieken openden. Doch in 1868 was de M. Z. weer 5 jaren zonder miss. arts; gelukkig, dat de medische helpers, door Dr. Lowe opgeleid, in staat waren, het werk gaande te houden onder het hoofdtoezicht van de miss. dienaren des Woords aldaar, totdat Dr. Thomson in 1873 in het werk zijns voorgangers inging. Onder dezen ging de M. Z. van Travancore een tijdperk in van groei en bloei. Het aantal bedden in het hospitaal werd verdubbeld, 4 poliklinieken meer werden opgericht en meerdere medische helpers opgeleid. Twaalf jaren lang arbeidde Dr. Thomson met geestdrift en energie onder alle klassen des volks, die, 20 jaren na zijnen dood, zijnen naam nog met eerbied noemden.

Dr. Sargood Fry (1883—1892) nam de plaats van den overledene in. Gedurende de 7 jaren van zijn verblijf drukte hij een onuitwischbaar stempel op het werk der M. Z. aldaar door de oprichting van een groot hospitaal te Neyoor in de plaats van

Sluiten