Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de missie eerst in 1904 begonnen is, met de M. Z. een aanvang gemaakt onder leiding van eene vrouwelijke hospitaal-assistent Sita, welke heel wat patiënten trekt.

Verwisselen wij nu Azië met Afrika, dan komen wij in Bechuanaland, waar de miss. dienaar des Woords, R. Haydn Lewis, die eenen korten cursus in het Livingstone-college heeft gevolgd, te Molepole, de hoofdstad des lands, eene M. Z. heeft. Niet minder dan 500 patiënten per maand ontvangt hij aan zijne polikliniek, die met de medicijnen ontvangen het Woord Gods.

Naar Oost-Afrika werd in 1879 de eerste miss. arts, Dr. Southon, gezonden. Deze was op weg naar Ujiji, waar hij de andere miss. zou ontmoeten, en trok bij die gelegenheid door Urambo, de hoofdplaats van Koning Mirambo. Toen deze hoorde, dat de doorreizende zendeling een dokter was, zond hij boden tot hem met het verzoek, hem te verlossen van een pijnlijk gezwel onder zijnen arm. Dr. Southon begaf zich naar den vorst, onderzocht hem en stelde voor, het gezwel te verwijderen. De operatie gelukte. De Koning, die zeer dankbaar was voor de verlichting van pijn, welke hij hierdoor verkregen had, bad Dr. Southon te Urambo te blijven en de missie daar te beginnen, terwijl hij hem beloofde, een huis en een hospitaal te bouwen en te voorzien in alles, wat hij voor zich en voor zijn werk noodig had. „Het land is voor uw aangezicht," zeide de koning, „kies wat en zooveel gij hebben wilt en het zal uwe zijn." Dr. Southon koos een heuvel dicht bij de stad uit en van dien tijd waren zijne brieven gedateerd van „Calton Hall" Urambo. Hij vestigde hier eene zending, waarvan veel goeds verwacht werd; zijne betrekkingen met Mirambo bleven tot het laatst goed en hij won het vertrouwen des volks. Het Woord Gods werd met ruime hand uitgestrooid en toen Dr. Southon den 26sten Juni 1882 vrij onverwacht, ten gevolge van een ongelukkig afgeloopen operatie, door den dood werd weggerukt, was de droefheid bij de Wamjamwizi en vooral bij hunnen koning zeer groot. Een tijdlang bleef Urambo toen nog een post der M. Z., doch later verlegde Dr. Southon's

Sluiten