Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onvermoeid, koorts en teleurstellingen niet tellend, streed hij tegen het machtige bijgeloof der inboorlingen. Daar de bevolking zeer laag in ontwikkeling stond, was de arbeid uiterst moeielijk en ging hij slechts langzaam vooruit. Desniettemin waagde Dr. Webb het, eenige jongelingen te onderrichten in dingen, die zijn vak betroffen. Hij vond het zeer moeielijk, uitdrukkingen te vinden voor de eenvoudigste begrippen der physiologie, daar de taal der inboorlingen ze niet bezat. In zijnen arbeid vond hij eene goede hulpe in zijne vrouw, die, daar zij in Mildway (Londen) hare opleiding als verpleegster had genoten, hem ook in geneeskundige zaken helpen kon. In April 1895 werden beiden lijdende aan eene zware koorts. De reis naar het vaderland werd aanvaard, doch eer het doel bereikt was, was de eerst 28-jarige dokter overleden.

Met hem eindigt vooreerst de geschiedenis der M. Z. van de E. B. M. S. in het Congo-gebied. Toch wordt daar nog heden medisch werk verricht z. a. te Yakusa (Boven-Congo), te San Salvador; zelfs vindt men hospitalen z. a. te Wathen, waar twee nieuwe baksteenen hospitalen van 24 bedden met operatiekamer en eene polikliniek met wachtkamer zijn, onder leiding van Mr. Frank Oldrieve en Mr. Jennings geopend, en te Bolobo (eig. te Melbourne Hill) onder miss Lily de Hecles. Aan bezoekers en bezoeksters ontbreekt het dezen inrichtingen niet. Dr. E. C. Girling en Dr. Mercier Gamble zijn echter onlangs als missionaire artsen naar de Congo vertrokken, wat de M. Z. weer in het leven roept.

De E. B. M. S. heeft, zeiden wij boven, een vrouwelijke afdeeling in de Baptist Zenana Mission, welke in 1868 is opgericht en in overleg met de Medical Mission Auxiliary vrouwelijke missionaire artsen uitzendt. Zij heeft thans 5 miss. artsen in Indië, één in Orissa te Berhampore, één te Palwal, twee te Bhiwani, en één vertrekt binnenkort naar Indië, van welken wij boven reeds gesproken hebben. In China heeft de B. Z. M. tot nu toe nog geen vrouwelijke miss. arts en verpleegster gehad. Dit verandert nu door de uitzending van Miss Dr. Paula Maier en Miss

Sluiten