Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad eene kleine polikliniek, bouwde toen eene kapel met kamers boven, bestemd voor woning en voor hospitaal. Stillekens zette hij zijnen arbeid voort te midden van den bittersten haat; en allengskens verbeterde de gezindheid der menschen. Nu is er een groot hospitaal buiten Wuchow, hoog gelegen met vertrekken voor mannen, voor vrouwen en voor kinderen, alsmede een polikliniek.

Deze dokter Roderick J. J. Macdonald is den Hen Juli 1906 gedood bij een aanval van Chineesche roovers op de Britsche rivierboot, waarop hij was, terwijl hij den gewonden kapitein verbond. Zijne plaats is nog niet vervuld.

De derde provincie voor China, waarin de Wesleyanen arbeiden, is Hunan, welks M. Z. zich bevindt te Shang-sha, waar twee miss. artsen zijn.

Verwisselen wij China met Indië, dan zij ons eerste bezoek gebracht aan het eiland Ceylon, waar de Wesleyanen twee posten hebben, waarop M. Z. wordt gevonden, te Batticaloa in het oostelijke deel des eilands (sinds 1888) en te Welimada in het zuid-westen. Op beide plaatsen wordt hoofdzakelijk aan vrouwen medische zorg bewezen, vooral in poliklinieken, doch ook in kleine hospitalen. Miss. artsen zijn er echter niet.

Van het eiland overgaande naar het vasteland van VoorIndië, vinden wij op 5 verschillende plaatsen eene volledige M. Z. Twee van deze liggen in den Britschen vazalstaat Mysore, aan welks hoofd een Radja staat, en wel Mysore en Hassan. Te Mysore, de hoofdstad, is een grootsch aangelegd en rijk gemeubeld zendingshospitaal voor vrouwen, dat den 21en Aug. 1906 in tegenwoordigheid van den Radja en vele andere hooge ambtenaren is geopend. Het hospitaal is gewijd aan de nagedachtenis van Mrs Holsworth. Aan de oprichting van het gebouw heeft de Maharadjah zelf ook medegewerkt. Hij gaf er voor den bouwgrond benevens 25.000 rupies, terwijl de koninginmoeder Maharani daaraan toevoegde een gift van 10.000 rupies (f7992). Bovendien heeft eerstgenoemde zich bereid verklaard maandelijks 200 rupies voor het onderhoud des hospitaals te zullen

Sluiten