Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ XXXVI.

United Methodist Free churches.

(De vereenigde Methodistische vrije kerken.)

In 1857 smolten samen de „Wesleyan Association", in 1838 opgericht, en de „Wesleyan Reform Church" (1849). Veertig duizend zielen was deze kerk toen groot, welk getal thans tot 88.000 is geklommen. Zij had toen eenige missies in N. Zeeland en Australië. Later kwamen er nog zendingen in West- en OostAfrika en China (tusschen 1859 en 1864). Die in Australië en N. Zeeland vielen weg door de Vereeniging der Methodisten in deze koloniën.

Van de overgebleven missies heeft alleen die van China M. Z. Op het oogenblik ontvangt deze kerk voor missionaire doeleinden f 144.000, waarvan 2/3 uitgegeven wordt aan de buitenlandsche zending.

De M. Z. dezer Vrije kerken wordt gevonden in de Chineesche provincie Tschekiang en wel op twee plaatsen, te Ningpo (sinds 1865) en te Wenchow (sinds 1877). Het medische werk is zeer voorspoedig. Allerlei ziekten zijn behandeld; operatiën zijn veelvuldig. In het hospitaal van Wenchow zijn in het jaar 1903 189 operatiën geschied, werden 10.119 in de polikliniek of in de huizen behandeld en hebben 578 in het hospitaal gelegen. Onder de laatsten waren 64 opiumschuivers. Ook te Ningpo is een hospitaal. Beide hospitalen zijn geschenken van twee leden dezer kerkgemeenschap. Mr. Blijth gaf dat van Ningpo en dezelfde met Mr. Dingley dat van Wenchow. De gebouwen dragen hunne namen. Op beide posten is een missionair arts. Onlangs is er ook een miss. arts naar Sehore in Voor-Indië (Centraal provinciën) gezonden.

Overzicht. Deze missie heeft twee missionaire artsen en twee posten der M. Z., beide in China.

Sluiten