Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht. Dit genootschap heeft één zendingspost met één miss. arts in China.

§ XL.

Presbyterian Church of England (Forelgn Missions).

(De Engelsche Presbyterianen.)

In 1847 (het jaar der oprichting van deze Zendingsvereeniging) toog de eerste zendeling, Mr. W. C. Burns, van de Eng. Presbyt. Church naar China. De eerste 4 jaren predikte hij het Evangelie op Hong-Kong en te Canton. In 1851 bezocht hij Amoy, welke stad het eerste middelpunt werd van den georganiseerden arbeid der Eng. Presbyterianen. Mr. Johnston kwam in 1853 Burns helpen, doch moest reeds in 1855 repatrieeren. Dr. Douglas nam zijne plaats in en organiseerde den geheelen arbeid der missie, zoowel de verkondiging des Woords als de hulpdiensten der school en der M. Z. Behalve in China hebben de Presbyterianen hunne zendingsterreinen in Japan, Indië en Syrië. In haren arbeid wordt de kerk gesteund door eene Vrouwenvereeniging: „Women's Miss. Association". China neemt echter de eerste plaats in. In 1869 is daar de M. Z. begonnen. De miss. artsen arbeiden ook in de bediening des Woords. De oudste post ligt in de provincie Kwangtung en is Swatow, thans een der voornaamste posten der M. Z. van China. Men vindt hier een hospitaal voor mannen en een voor vrouwen, met twee mannelijke miss. artsen en een vrouwelijke. Van het vrouwenhospitaal is dit voor den invloed der M. Z. teekenend feit mee te deelen, dat een rijke Chinees, geen Christen, een reeks afzonderlijke vertrekken voor Chineesche dames in verband met het vrouwenhospitaal voor zijn kosten liet bouwen. Niet minder beteekenis dan Swatow heeft de M. Z. te Wu-King en te Chao-Chow, ook in Kwangtung gelegen. Beide hebben een

Sluiten