Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was een program vastgesteld, dat in overeenstemming was met de gedachten van Livingstone. Het omvatte, behalve de prediking des Woords, de invoering van Christelijke beschaving en wettigen handel, de school, de M. Z. Eindelijk beoogde de missie de uitroeiing van den slavenhandel. Alle politieke en kerkelijke richtingen droegen voor dezen arbeid bij en spoedig had men een som bijeen van f 120.000. De vereenigde Presbyterianen, die toen nog op zich zelve stonden, gaven eenen geordenden miss. arts, Dr. Laws, en betaalden hem. Sinds 1882 bestaat hier de M. Z.

Veel heeft zij bijgedragen tot het welslagen der Schotsche missionairen. De namen van Dr. Laws, een wetenschappelijk gevormden arts en geoefenden chirurg, die meer dan 20 jaren lang de ziel dezer missie is geweest, van Dr. Elmslie, van Dr. Kerr Cross zullen in de geschiedenis dezer zending steeds met eere moeten genoemd worden. Hun invloed op de deels zeer oorlogzuchtige stammen, daar wonende, met name op de Angoni, een Zulustam, die zij in krankheid ter zijde stonden en op hunne posten verzorgden, heeft veel toegebracht aan het succes der zending. Zeer dikwijls hebben de missionairen gelegenheid gevonden bij de veeten, die de inboorlingen onderling hadden, alsmede bij de schermutselingen met de Arabische slavenjagers, den gewonden hulpe te bieden, vooral nadat dit gebied in 1890 aan Engeland gekomen was. Misschien is het ook aan het werk der missionaire artsen toe te schrijven, dat de inboorlingen der Christenen God vaak noemden „Nganga nurumba" (den grooten geneesmeester). Vooral vele operatiën geschiedden door de hand der artsen. In de eerste jaren van den arbeid der M. Z. moesten de zieken, die langen tijd in behandeling bij de miss. artsen bleven, zich gauw een eigen hut bouwen, omdat er geen hospitaal was en zoo ontstonden langzamerhand om de polikliniek der doktoren een vrij groot aantal zoogenaamde „hospitaal-hutten." Thans kunnen de zieken in goede hospitalen worden verzorgd. Ook de verpleging, die langen tijd aan de verwanten der patiënten overgelaten moest worden, is nu in handen van geschoolde verpleegsters.

16

Sluiten