Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nair opzicht. Zij heeft hier drie middelpunten: Pachamba (sinds 1871), Chakai (sinds 1890) en Toondee (sinds 1889). Te Toondee arbeidt Dr. Kitchin, die eene polikliniek heeft, maar geen eigenlijk gezegd hospitaal. In 1905 verrichtte hij 223 operaties, onder welke 27 groote. Pachamba heeft een hospitaal van 26 bedden, waarin gedurende 1905 421 patiënten zijn opgenomen, en eene polikliniek. Toen het dak van het hospitaal vernieuwd moest worden, gaf een Hindoe-handelsman 400 rupies en anderen schonken 30—1 rupies, allen uit dankbaarheid. Eén miss. arts arbeidt in deze plaats. Eindelijk heeft Chakai twee miss. artsen, een echtpaar, dat hier al zestien jaren arbeidt, Dr. James M. Macphail en zijne vrouw. In 1894 stichtten zij een klein hospitaal, dat sedert tweemalen is vergroot en nu 36 bedden heeft en twee poliklinieken. Gedurende het eerste jaar werden 201 zieken opgenomen. In 11 jaren tijds is dit aantal patiënten 5 maal grooter geworden en geklommen tot 1012. „Veel is dus veranderd," schreef Dr. Macphail onlangs, „slechts een ding is onveranderd gebleven, het bedrag van het geld, door ons zendings-Comitee ons gezonden." „Ons systeem van verplegen is heel primitief. •Wij doen geen moeite, om een hospitaaltucht den menschen op te dringen. De meeste patiënten zorgen voor hun eigen voedsel, hun wasch enz. door middel van hunne verwanten. Voorts is de onderlinge verhouding der zieken, zoowel van Hindoes als van Mohammedanen, Christenen, Santals in den regel zeer vriendelijk. Soms geven zelfs rijke patiënten aan de armen van hunne spijs." „Lang voordat de waarde van de open-lucht-behandeling was ontdekt, pasten wij haar toe voor verscheidene andere ziekten buiten de tuberculose." „Gedurende een halfjaar is een schaduwrijke boom ons beste hospitaal." „Dit stelsel volgen wij, omdat wij geen geld hebben, om een hospitaal van den nieuweren tijd met al zijne gemakken te hebben; maar ik geloof, dat de afwezigheid van deze weelde onze populariteit heeft verhoogd en geen schade gedaan heeft aan de zieken." Daar Chakai aan den hoofdpelgrimsweg van Indië ligt, die van Dsagannath naar het Noordwesten leidt, zijn verscheidene kranken van het hospitaal aldaar

Sluiten