Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wien de naam van Christus niet onbekend was. 't Waren de Zenana-leerlingen der missionairen uit andere streken. Zonder uitzondering hadden zij allen lust om te leeren. Eén bewijs uit vele, dat de menschen in het hospitaal komen, om eenig denkbeeld te krijgen van wat wij haar wenschen te leeren, zij het volgende. Eene oude pelgrim lag in het hospitaal te sterven. Zij was zeer zwak en doof, verstaan kon ik haar moeilijk. Toen ik tot haar sprak, zeide eene Hindoe-vrouw, die dichtbij stond: „Ik heb haar den naam van Jezus Christus leeren zeggen en zij zeide hem mij na." En de andere vrouwen, die rondom stonden, bekenden: #Ja zij zei: „Yishu, Yishu" zeer hartelijk. Zij schenen allen te voelen, dat het de ware naam was voor iemand, die sterven ging in ons hospitaal, om te aanbidden."

Voor den uitgebreiden arbeid der missionaire artsen is de hulp van inlandsche assistenten van groote waarde; wanneer toch de Europeesche zendelingen zich in het heete jaargetijde in de bergen moeten terugtrekken, doen deze assistenten hun werk.

Het derde zendingsterrein der Vereenigde Vrije kerk van Schotland in Voor-Indië zijn de Centraal-provincièn. De miss. artsen, welke hier arbeiden, hebben veel werk gemaakt van de vorming van flinke Medische assistenten. Daartoe drongen hen de eigenaardige toestanden van hun arbeidsveld. De groote steden namelijk hebben bijna alle gouvernementshospitalen of ten minste poliklinieken, waar gratis medicijnen worden verstrekt. Maar de bevolking der dorpen — er zijn er in dit deel van Indië 1621, bewoond door 700.000 menschen — is niet in de gelegenheid medische hulp te verkrijgen. Om nu ook deze menschen te hebben, moeten de missionaire artsen zich vermenigvuldigen in assistenten, door hen gevormd; en de tot nu toe verkregen resultaten hebben de gekoesterde verwachtingen niet beschaamd. De opleiding dezer assistenten geschiedt zeer nauwgezet en grondig. Een gemeenschappelijk studieplan is daarvoor ontworpen door de missionaire artsen en de jonge lieden mogen in den loop van hunne studie op verschillende

Sluiten