Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

258

S. zijn. Wegbereiders voor de prediking des Woords in dit zendingsgebied zijn de miss. artsen geweest, onder welke Dr. Colin Valentine eene eereplaats verdient.

Nergens bijna in Voor-Indië hebben de miss. artsen zulk eenen verbitterden tegenstand moeten overwinnen en zoo onverdroten hun werk voortgezet als op dit zendingsveld. Allerlei praatjes werden onder het volk verspreid, om het tegen de miss. artsen op te hitsen, het in alle gevallen wantrouwen tegen hen in te boezemen. Zoo werd verteld, dat zij in hunne medicijnen het bloed en het vleesch van koeien gedaan hadden, om de zieken, die zulke medicijn moesten innemen, iets te laten doen, wat in strijd was met de voorschriften hunner kaste. Zelfs de vorsten der Staten wilden niets weten van de missionaire artsen en ontzegden hun het land. Doch aan de volharding dezer mannen is het eindelijk gelukt, aanknoopingspunten te vinden. Van de opening van Jeypore door Colin Valentine hebben wij reeds gesproken. Thans zijn daar twee miss. artsen. Dr. J. Sommerville gelukte het, met behulp van invloedrijke vrienden in een gebouw, dat aan den priester eener Hindoesche sekte behoorde, in 1885 te Jodpur in den staat Marwar zijn werk te beginnen, doch de vorst van dat staatje zond spionnen onder zijne talrijke patiënten, om te vernemen, wat zij bij den miss. arts hoorden en zagen. Dr. Sommerville hield vol, maar de trotsche Maharadscha bleef drie jaren lang gehoor weigeren aan de beden van invloedrijke vrienden der zending, om de M. Z. in zijn gebied toe te laten. Toen gaf hij opeens den strijd op en bood aan, op zijne kosten een zendingshuis en een hospitaal te bouwen. De missie kreeg toen haren vrijen loop. Het hospitaal van 40 bedden en de polikliniek trekken velen uit den omtrek tot zich.

Nog meer. Toen Dr. Sommerville in 1906 met verlof naar Engeland ging, bood hem kort te voren de Marwar Durbar (de uitvoerende raad van Marwar) eenen zilveren schotel aan met het volgende inschrift: „Aangeboden door den Marwar Durbar aan Rev. Dr. J. Sommerville, missionair van de Ver-

Sluiten