Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teerende. Van het platteland komen er nog verscheidene — al is dit getal niet meer zoo groot als vroeger — onder welke, die van tot 8 dagen moeten reizen, eer zij te Antananarivo zijn.

Op zijn dringend verzoek heeft Dr. L. J. A. Mosz in het begin van 1904 toestemming gekregen, om een zeer klein hospitaal van 4 kamertjes te openen. „Wij kunnen nu," schrijft hij, „tien patiënten bergen, ofschoon 8 onze gewone grens is. In 1904 hadden wij 50 patiënten in ons hospitaal en in 1905 bijna 90. De meesten komen voor chirurgische ziekten. In den regel nemen wij geen andere lijders op, maar dikwijls is het niet mogelijk, ze te weigeren. Deze arbeid wordt aangevuld door bezoeken aan de huizen der patiënten, vooral die lijden aan andere dan chirurgische ziekten. Die bezoeken zijn niet zoo druk als vroeger, toen meer tijd en kracht daaraan kon gegeven worden en het aantal dokters in de stad kleiner was dan nu. Het aantal bezoeken bedraagt ongeveer 500 per jaar."

Als het mogelijk is wordt de dag aan de polikliniek begonnen met lezen en gebed; korte bijbeloefening wordt in den middag gehouden met de patiënten in het hospitaal en des Zondags is er godsdienstoefening. Misschien is er kans op vergrooting van het hospitaal. De verhuizing van de M. Z. naar het platteland zou beter gelegenheid aanbieden, om meer medischmissionair werk te doen, maar, om verschillende redenen, schijnt dit op het oogenblik onuitvoerbaar te zijn.

Een ander feit, dat vermeld moet worden, is de gewijzigde positie van den missionairen arts. Volgens de Fransche wet mag niemand praktiseeren op het eiland zonder een Fransch diploma. Hun, die hier waren vóór de Fransche bezitting, is toegestaan voort te gaan, maar voor de toekomst zijn andere dan Fransche qualificaties verboden. Op 't oogenblik doorleeft de zending op Madagascar eenen zwaren tijd.

Veel is ook door de Kwakers, in bond met de L. M. S. en de Noorsche missie gedaan, om inlandsche jongelingen op te leiden tot doktoren en meisjes tot verpleegsters. Dr. Davidson de veteraan der L. M. S. had in dit werk reeds veel verricht,

Sluiten