Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen in 1886, vooral door de bemoeiingen van Dr. Fox en zijnen ambtgenoot Allen, alsmede van de Noorsche missionaire artsen opgericht werd de Medical Missionary Academy, waarin alle op Madagascar arbeidende zendinggenootschappen hebben samengewerkt. De cursus aan deze inrichting duurde 5 jaren. De oude regeering van Madagascar stond van het begin af goedgezind tegenover dezen arbeid. Toen de eerste studenten, na voltooide studie, hun diploma ontvingen, was de eerste minister van Madagascar daarbij tegenwoordig. Thans behoort deze school aan de Fransche regeering.

De M. Z. van de Kwakers in Voor-Indië bepaalt zich tot de Centraal-provinciën en den Staat Bhopal. In de Centraal-provinciën ligt Hoshangabad. Hier is door het Engelsche gouvernement een hospitaal-assistent aangesteld ')< die een klein hospitaaltje en een polikliniek heeft, waar de menschen gratis kunnen worden behandeld. Doch alleen vrouwen van eene lage kaste gaan er heen. Sedert den herfst van 1904 bezitten de Kwakers, die hier en in den omtrek sinds 1876 werkzaam zijn met de M. Z., er ook een Vrouwen-hospitaal en eene polikliniek voor mannen en vrouwen, in twee kleine huizen, voor het doel pasklaar gemaakt. Miss Dr. Hilda Robson is hier als missionaire arts werkzaam; en de arbeid ging aanvankelijk zeer voorspoedig. In de 6 maanden, waarin het open was, kwamen tot het Zenana-hospitaal een groot aantal vrouwen en kinderen en de missionaire arts had toegang tot vele huizen van alle soorten van menschen. Onderscheid werd niet gemaakt tusschen de vrouw van den hoogsten ambtenaar en het kleinste kind van den straatveger. Voor operatiën toonden zeer velen zich nog bang. In het begin van 1905 moest echter het werk door de ziekte van den missionairen arts gestaakt worden. Thans evenwel is deze weer terug en de arbeid met succes hervat.

In den Staat Bhopal is de miss. arts Jozeph Robinson

') Dit is geschied in de grootste steden van ieder distrikt. In het hier bedoelde distrikt zijn er assistenten enz. behalve te Hoshangabad nog te Seoni en te Sahagpur enz. Die asistenten kunnen handelen, als zij willen.

Sluiten