Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagloonen van 4 handwerkslieden." „En dat voor een kwade gewoonte, die het lichaam ondermijnt, den geest verstompt, de oorzaak is van familietwisten, armoede en ellende. De zoon werd verlost van zijn kwaal, toen kwam de vader, die ook verblijd kon weggaan uit het refuge. Te Pa-Chow was een vrouw zoo verslaafd aan het opium, dat zij hare kinderen verwaarloosde en het huisgezin ongelukkig maakte. Ten slotte nam de man ook opium, verloor zijne positie en bracht zijne familie tot armoede. Dit echtpaar werd ook genezen. Sommige, ja vele herstelden keeren straks weer terug tot de pijp, doch die onder den invloed van Gods Woord komen, vinden daarin hun kracht, om staande te blijven. Wat het hospitaal betreft, slechts een klein getal patiënten onderwerpt zich aan de operatie. De meesten keeren terug naar hun huis, als zij hooren, dat alleen operatie hen redden kan, schijnbaar met het plan weer te komen. Maar we zien ze niet terug en we weten, dat vrienden hen hebben overgehaald, thuis te blijven. Ook de inlandsche dokters werken ons tegen."

„lederen morgen," zegt Dr. Wilson verder, „komen wij vóór het ontbijt tot den huiselijken godsdienst samen, wij zelf, onze dienstboden en alle patiënten, die kunnen komen, ook de opiumlijders doch deze eerst 3 a 4 dagen na hun komst in het hospitaal. Na het ontbijt komen de bezoekers der polikliniek samen in de wachtkamers, mannen en vrouwen, en hooren het Evangelie Gods met nog andere bezoekers, die uit nieuwsgierigheid komen. Dan wordt aan dezen gevraagd, of zij het hospitaal willen zien, wat zij graag doen.

De moeilijkheid is, in aanraking te komen met den ontwikkelden stand. Trotsch op het feit, dat zij zijn volgelingen van hunnen grooten wijze, Confucius, blijven zij verre van den vreemdeling. Zij zouden zich vernederd gevoelen, indien zij belang gingen stellen in iets, dat een leeraar uit het westen te zeggen heeft. Derhalve komt de vreemdeling, hij zij zendeling of koopman, niet in eenige aanraking met dit deel van het Chineesche volk. Toch is dit noodig, want deze mannen zijn de leiders

Sluiten