Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans (1907) heeft het 46 missionaire artsen, onder welke 14 vrouwelijke op 538 missionairen. De terreinen dezer zendingvereniging, van M. Z. voorzien, zijn Afrika (Zuid-, West- en Centraal-), Azië (West-, Centraal- en Oost-Turkije; Voor-Indië; China; Japan), Australië (Micronesië). Van deze is China het best bezet met 15 missionaire artsen, waarna volgen Turkije

met 12, Indië met 11, Afrika met 5, Japan met 2 en Micronesië met 1.

Wat China aangaat, in 1834 werd Dr. Peter Parker door den Board naar Canton gezonden. Deze kon er een jaar later een hospitaal openen, dat tot 1855 behoord heeft aan de „Vereeniging voor Medische zending in China" en bestuurd is door de Miss. artsen van den Board, waarna het overging aan de Amerikaansche Presbyterianen.

Thans heeft de Board in de provincie Fuh-Kien verschillende posten der M. Z. Vooreerst in de stad Foo-chow en hare voorstad Ponasang. Sinds 1870 is hier de M. Z., wier hospitaal den 9en Febr. 1902 door eene opgewonden volksmenigte geheel werd uitgeplunderd, terwijl het huis van den miss. arts, dat er naast stond, tot den grond afbrandde. De plunderaars beweerden, dat de brand zich aan het hospitaal ook zou mededeelen en dus zooveel mogelijk daaruit moest gered worden. Ofschoon de kostbare kast met instrumenten en de voorraad geneesmiddelen tijdig genoeg geborgen konden worden, kreeg de M. Z. nog eene schade van /"4800. Op 't oogenblik is hier een vrouwen-hospitaal met twee vrouwelijke miss. artsen. De polikliniek hieraan verbonden heeft dagelijks bezoek van 30—40 patiënten. Nog op 3 andere plaatsen in de stad zijn poliklinieken. Zes medische studenten worden hier opgeleid tot assistenten. Te Ponasang is ook een miss. arts. Evenzeer te Pagoda Anchorage, waar men 3 poliklinieken vindt,' Shao-wu heeft een hospitaal, waaraan zijn verbonden 6 kamers, ieder met twee bedden voor de hoogere klassen. Eene opleiding van medische studenten doet wat zij kan, om te voorzien in de behoeften van inlandsche doktoren. Doch zij is niet voldoende. Daarom wordt

Sluiten