Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoeken dezen het distrikt, met name de vroegere patiënten. De polikliniek werd bezocht door 8.186. Van de 3.480 dollars, welke de M. Z. kost, komen 3.190 dollars van de inboorlingen. Constantinopel bezit een hospitaal en een miss. arts. Te Marsovan is dit ook het geval. In zes maanden zijn hier verpleegd in het hospitaal 221 patiënten en 6.100 zijn er behandeld in de polikliniek. Sinds 10 Sept. 1905 is nog geopend het „Anatolia College Hospital" (het Anatolia College is een Hoogere School, die wetenschappelijke graden uitdeelt, uitgaande van den Board), waaraan ook een Medisch Assistent is verbonden.

Sivas, met een district, bewoond door meer dan 750.000 zielen, is een terrein, waarop meer dan 30 jaren geleden de ijverige en vrome Dr. West met rijken zegen heeft gearbeid en grooten invloed heeft uitgeoefend, zoodat menige school en kerk is kunnen geopend worden, waar te voren vijandschap tegen het Christendom dit belette. Na zijnen dood heeft de medische arbeid tot nu toe stil gestaan. Doch thans is hij door den Board hervat en staat er Drs. Charles en E. Clark. Hoe is echter hier de toestand op medisch gebied veranderd sinds Wests dagen! Toen was de M. Z. de eenige representant der westersche geneeskunde, nu zijn er 15 gegradueerde doktoren, bijna allen gevestigd in groote steden, voor wier woningen de zieken zich ophoopen, wachtende op behandeling. Dan is er een Armenisch hospitaal van 30 bedden te Sivas. In 1904 werd een Turksch hospitaal geopend, welks patiënten meest Turken zijn, waaraan verbonden is een Armeniër, een gegradueerde van eene Amerikaansche medische school, die een goed chirurg is. Zal dus de M. Z. in deze streek de zending een weg banen, dan moet het vertrouwen der Muzelmannen opnieuw gewonnen worden. De staf bestaat, behalve uit den dokter met eene hoofdverpleegster, die al negen jaren ondervinding van het zieken verplegen heeft opgedaan, uit een inlandsche verpleegster en drie assistenten. Een groot nieuw zendingshuis werd reeds voor het medisch werk aangewezen. Tien bedden zijn reeds klaar en het hospitaal is wel voorzien. In den zomer van 1905 bracht

Sluiten