Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Shephard van Aintab twee maanden te Siwas door. Zijn roep trok meer dan 1000 patiënten en hij volbracht meer dan 200 operaties. Sinds heeft het ook Dr. Clark niet aan patiënten ontbroken, al zijn zij ook van de armsten; en het Woord Gods hooren zij dagelijks.

In Centraal Turkije arbeiden drie artsen, die zich aan den Board hebben verbonden, zonder salaris van hem te ontvangen, namelijk, behalve den reeds genoemden Dr. Shephard, Miss Caroline F. Hamilton en Miss Elizabeth Hawley. Ook zijn er inlandsche artsen. De eerste post der M. Z welke wij bezoeken is Aintab, waar ook eens Dr. West heeft gearbeid met goed succes. Hij leidde zoowel hier als te Sivas verscheidene artsen op en opende de bediening des Woords den weg naar verschillende plaatsen. Bij zijnen dood in 1876 hield de arbeid eveneens op als te Sivas, maar hij werd na 10 jaren weer hervat. Men vindt hier het „Azariah Smith Memorial Hospital, dat 5 missionaire artsen heeft, van welke twee, Dr. Shephard en Miss Hamilton, Amerikanen zijn. Aan de algemeene polikliniek werden in 1905—1906 3.372 patiënten behandeld en door Dr. Hamilton 966 vrouwen, terwijl 4.606 aan hunne huizen zijn opgezocht. In de ziekenzalen van het Hospitaal zijn verzorgd 258 patiënten, 150 mannen en 108 vrouwen, van welke een deel voor zich betaalde, ongeveer ƒ 5.50 per week. Te Hadjin mocht Miss Dr. Hess, in weerwil van allerlei moeilijkheden, haar in den weg gelegd, met den medischen arbeid beginnen. Voor een hospitaal is het geld bijeen. Doch de Turksche regeering wil de vrouwelijke dokter geen toestemming geven voor haar werk. Dr. Jamagochian verleent medische diensten. Een mannelijk missionaire arts is hoog noodig. Een inlandsche dokter, met name Dr. Salibian, heeft den arbeid in het zendings-hospitaal te Adana opgevat.

Met Oost-Turkije binnen te gaan, komen wij op het laatste terrein, waarop de M. Z. van den Board arbeidt. Zes missionaire artsen, van welke twee vrouwelijke, zijn over dit veld verspreid. Dr. Underwood en mevrouw Ida Staple-

Sluiten