Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ton, echtgenoote van den dienaar des Woords Robbert Stapleton, zijn gevestigd te Erzeroem. De M. Z. is begonnen in 3 kamers van de bovenverdieping der zendingswoning. De geheele verdieping is echter bestemd voor hospitaal, dat dan 24 bedden zal hebben. De arbeid van mevrouw Stapleton onder de Mohammedaansche vrouwen is van groote waarde; zij komt met alle standen in aanraking door haren medischen arbeid, ook met de hooge militaire beambten, ja zelfs met de familie van den gouverneur. Harpoot heeft geen hospitaal, wel een polikliniek. Maar eenige vrienden van mevrouw Riggs, die overleden is, zijn bezig gelden bijeen te brengen voor een hospitaal, waaraan haar naam verbonden zal zijn, het „Annie Tracy Riggs Hospital". Dit zal / 25000 kosten. Een derde van die som is er al; en men is bezig met bouwen. Een van de 4 deelen, waaruit het ziekenhuis zal bestaan, is reeds gereed. >) Marden heeft een missionairen arts en sinds 1874 een hospitaal, dat echter niet meer zoo veel bezocht wordt als vroeger, waarom het niet altijd vol is. Ook is er een polikliniek.

De laatste post der M. Z. in deze streken is Van met een hospitaal, een polikliniek en twee dokters. 527 zieken (282 mannen) werden behandeld in het ziekenhuis en 270 in de polikliniek. Vier jaren geleden bedroop deze M. Z. zich zelve, maar dit jaar (1905—1906) is er ƒ4250 uit de zendingskas bijgepast. De oorzaak van dezen achteruitgang ligt in de verarming van een groot deel der bevolking, gevolg van verdrukking en plundering, door ambtenaren geduld. Tal van inlandsche Christenen hebben geen voedsel en kleeding. Menschen, die vroeger rijk waren, dienen nu als huisknechts op het zendingsterrein. De medische arbeid omvat 17 nationaliteiten op een veld, dat zich uitstrekt van Moush tot Perzië en van Erzeroem tot Mosul.

Onlangs deelden de zendingsberichten mede, dat een naar Amerika verhuisde vrome Armeniër, Ashan Sahagian, die in

') Dr. Atkinson heeft opgericht de „Euphrates Medical Association", eene vereeniging van Christelijke dokters en apothekers in deze streek.

Sluiten