Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 patiënten opgenomen, omdat de dokter ook met de geestelijke belangen van het geheele district is belast en dus vaak op reis is. Een vormschool voor verpleegsters bestaat hier ook, alsmede een polikliniek, die in 1905 door 8.914 patiënten werd bezocht. Te Secunderabad is een M. Z., bestuurd door de echtgenoote van den miss. dienaar des Woords, die dokteres is. Niet minder dan 2500 patiënten kreeg deze aan de polikliniek te behandelen. De „Etta Waterbury Memorial hospital" te Udayagiri is een vrouwenhospitaal van 22 bedden, niet lang geleden gebouwd. Toen was men bevreesd, dat het met wantrouwen zou worden begroet. Doch de uitkomst heeft deze vrees eenigszins beschaamd, 6.782 kwamen er aan de polikliniek in 12 maanden en 116 werden patiënten in het hospitaal van den dag der opening af. De ervaring van de goede resultaten, in het hospitaal verkregen, wekte vertrouwen. Op een avond werd een jonge vrouw uit een verafgelegen dorp op een krib binnengebracht. Zij had te dicht bij het vuur gezeten, dus was haar kleed in brand geraakt en zij letterlijk gebraden. Dagen lang wanhoopte men aan haar leven, maar langzamerhand herstelde zij en keerde zij gezond en wel naar haar dorp terug. Terwijl zij in haar bed lag, kwam een oude vrouw binnen met een vreeselijk verbranden arm. Toen zij de jonge vrouw zag en opmerkte, hoe goed hare wonden stonden, barstte zij in tranen uit en zeide: „Een maand geleden verbrandde ik mijn arm, de Hindoe-dokter heeft mij behandeld. Is er nog eenige hoop voor mij?" De arm zag er leelijk uit. Toch genas hij door de genade des Heeren. Tal van oogoperaties hebben plaats gehad in het hospitaal. Alleen goed geslaagde operatiën konden het vooroordeel tegen het mes overwinnen. Ook hier is een vrouwelijke miss. arts.

Palmur s vrouwenhospitaal van 4 bedden is gebouwd van geld, dat men verzameld had, om de slachtoffers van den hongersnood te hulp te komen. Lange jaren is hier Miss Clara Graham als miss. arts werkzaam geweest, doch in 1905 is zij heengegaan naar een ander hospitaal, ten einde hare studiën te kunnen voortzetten. Een nieuwe dokteres is noodig. Eindelijk

Sluiten