Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwaamt; zij houden vol, dat gij uit den hemel moet gekomen zijn in dezen ernstigen tijd."

Toen Allen een hospitaal noodig had, stelde de regeering van Korea er een te zijner beschikking, waaraan de dankbare koning den naam gaf: „Voor de beschaafde jeugd." Dat geschiedde in 1885. Dr. Allen had veel te doen; meer dan 10.000 patiënten riepen zijne hulp in. Alleen kon hij den arbeid niet meer af. Hij kreeg mede-arbeiders. Heron was er een van.

Later kwam Miss Dr. Ellers, wier hulp de keizerin, toen zij ziek werd en hare artsen haar niet genezen konden, niet tevergeefs inriep. Volgens den wensch des keizers leidden Allen en zijne ambtgenooten Koreaansche leerlingen tot dokiers op. In het jaar 1888 ging hij als secretaris van het Koreaansche gezantschap naar Washington. Thans is hij gezant van Amerika in Korea.

Gedurende den Russisch-Japanschen oorlog hadden de miss. het zeer moeielijk. Ook de tijd, na het sluiten van den vrede, bracht zijne beproevingen mee.

Den 17 Dec. 1905 sloten Japan en Korea een conventie, waarbij eerstgenoemd land Korea feitelijk annexeerde. De vormen van het Koreaansch gouvernement zijn gehandhaafd en de Koreaansche keizer schijnt de heerscher van het land te zijn, maar er is eetT Japansch Gouverneur-generaal, die voor Korea zal zijn wat de vertegenwoordiger der Eng. regeering in Egypte is voor dat land. Ook deze overgangstijd heeft zijne moeielijkheden.

Thans zijn te Seoul 7 miss. artsen, onder welke 3 vrouwelijke. Het schoone „Severance hospital" met 40 bedden, de gift van Mr. Louis H. Severance van Cleveland, werd den 23en Sept. 1905 ingewijd. De polikliniek trekt vele duizenden. l)

't Evangelie wordt daar en in het hospitaal gebracht. Het onderwijs in de geneeskunde heeft geleden door den uitgebreiden arbeid der miss. artsen in ander opzicht, maar als de handboeken gereed en in handen der studenten zullen zijn, zal het

') Dit hospitaal is bestemd voor mannen en vrouwen. Voor rijke Koreanen zijn afzonderlijke kamers. Korea's keizer had dat hospitaal willen geven — maar hij was daartoe niet in staat. De heer Severance gaf er 15.000 dollar voor.

Sluiten