Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een voorbeeld uit vele van den zegen, dien God hier aan de M. Z. schenkt. Dertien jaar geleden was Zarefee eene bruid, die eene schoone toekomst scheen tegemoet te gaan. Eenige maanden na haar huwelijk werd zij aangetast door een dier vreemdsoortige vormen van koorts, zoo algemeen in Syrië. Nadat de koorts haar verlaten had, was zij zeer zwak. Toen zij sterker werd, kwam men tot de ontdekking, dat zij hare beenen niet rechtuit kon steken. Hare knieën trokken zelfs op tot haar kin. De inlandsche dokters werden geraadpleegd en die verklaarden, dat het verlamming was, en gaven een ongunstige prognose. Daarna kwam zij onder behandeling van kwakzalvers, die haar op de vreeselijkste wijze hebben gemarteld. Zij werd gebracht naar verscheidene „Heilige Graven," waar „de reuk der heiligheid" haar zou genezen, vooral als aan den bewaarder der plaats geld werd gegeven en wierook gebrand onder het opzeggen of zingen van een tooverformule. Zij droeg om haren hals verscheidene toovermiddelen. Zij werd gebrand en bedekt met trekpleisters, dikwijls werd haar bloed afgetapt, zij nam velerlei medicijnen in. Niets hielp. Tot overmaat van ramp verwaarloosde haar echtgenoot haar en toen zij 7 jaren getrouwd waren, verzocht en verkreeg hij echtscheiding. Bij hare familie moest zij haar intrek nemen. „In Juni 1905 zag ik haar voor 't eerst," schrijft Dr. Harris. „Na haar te hebben onderzocht, las ik in haar lief gelaat een bede, die mij in het hart drong. Ik verlangde de vrouw te helpen, maar zij was zoo lang mishandeld, dat het moeielijk was te weten, in hoeverre een operatie succes zou hebben. Zij, de arme, was bereid alles te beproeven. De operatie geschiedde, en toen zij herstelde van de gevolgen er van, waren al hare leden weer recht. Dagen lang waren hare pijnen vreeselijk, maar zij droeg ze als een heldin en vijf weken later deed zij haar eerste wandeling. Ik zou wenschen, dat gij op haar gelaat den glans van geluk hadt kunnen zien, toen zij merkte, dat zij kon loopen. Zeven weken na haar herstel keerde zij terug naar haar huis. In den tijd, dat zij bij ons was, gaf zij blijken van verandering in haar

Sluiten