Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart en toen ik haar aan huis bezocht zeide zij, dat zij hare belijdenis trouw zou blijven."

Omstreeks denzelfden tijd, waarin de Presbyterianen Syrië overnamen van den Bostonner Board (1871), namen zij van deze ook over de zending in Perzië. Vier posten der M. Z. zijn er in het oostelijk deel van Perzië te Teheran, Kazvin, Resht en Hamadan en twee in het westelijke deel te Urumia en Tabriz. Gedurende de ontzettende cholera-epidemie van 1892 tot 1893 hebben de miss. artsen zulke goede diensten bewezen, dat daardoor zekere band tusschen missie en volk werd gelegd. Niet minder trouw betoonden de artsen zich tijdens de choleraepidemie van 1905—1906.

Een eigenaardig bewijs van den invloed der M. Z. is de opening van het zendingshospitaal te Teheran in 1892. Dr. Torrance had den eersten minister der kroon behandeld en door Gods genade mogen genezen. De Shah van Perzië bood den geneesheer een hooge orde aan, maar deze weigerde. Toch werd hij benoemd tot groot-officier van de Perzische orde van „de Leeuw en de Zon." Aangenamer gunstbewijs van den vorst was hem en zijnen ambtgenooten de toestemming tot den bouw van een hospitaal voor zieken van iedere nationaliteit en belijdenis. Dit hospitaal, hetwelk na de cholera van 1905—1906 geheel vernieuwd en goed toegerust is, heeft een miss. arts. Slechts twee kamers van dit hospitaal stonden ten dienste van vrouwen. Er was dus behoefte aan een ziekenhuis voor vrouwen. Op zekeren avond van 1906 kreeg Dr. Wishard, de direkteur van het hospitaal, een boodschap van een Perzisch edelman, met het verzoek zijn moeder te bezoeken. Deze was al sinds eenigen tijd onder behandeling. Toen Dr. W. bij haar kwam, sprak hij over de groote behoefte aan een vrouwenhospitaal. Zij zeide, dat God het geld zou zenden en vroeg haar te geven een plan voor een hospitaal met eene raming van kosten. Dr. W. gaf dit en de vrouw gaf het benoodigde geld als dankoffer voor hare herstelling. Zoo kwam het vrouwenhospitaal van Teheran tot stand, nu staande onder een vr. miss. arts. Ook is er een

Sluiten