Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346

zijn, afzonderlijk aangesproken. Het „Elisabeth Bruins Memorial Hospital" voor vrouwen met de polikliniek staat onder Dr. Mary V. Glenton. Voorts vindt men nog de volgende poliklinieken: de Fu Kiai-, de St. Saviour-, de Hospitalgate-, de St. Andrews- en de St. Marks-poliklinieken, die heel wat patiënten tot zich zien komen. Febr. 1907 is hier ook geopend een Medische school ter verkrijging van degelijke dokters en chirurgijns. In 1899 werd Dr. Edmund Lee Woodward gezonden naar China naar Shanghai. Na een jaar van voorbereiding en taalstudie toog hij naar Anking (vroeger Gasken) waar hij heeft opgericht het St. James Hospitaal, dat f 13.750 kostte. De jaarlijksche uitgaven zijn ƒ2500. >) Dertig bedden bevatte het. Tot de polikliniek zijn in 1905 gekomen niet minder dan 18.000 patiënten.

Na zijne terugkomst van verlof, welken tijd de miss. arts gebruikt heeft om gelden te verzamelen voor een nieuw en grooter hospitaal, is hij begonnen aan het bouwen hiervan, waarin plaats zal wezen voor 100 bedden, en dat + ƒ40.000 zal kosten. 2) Een tweede miss. arts is Woodward's arbeid komen verlichten.

Japan's M. Z. der Prot. Episcopalen vindt men te Tokyo, te Kyoto en te Osaka. Te Tokyo staat het St. Lucas-hospitaal onder Dr. Teusler, een Virginiër, die een zich steeds uitbreidende praktijk prijs gaf, om naar Japan te gaan, waar hij in 1900 aankwam en een gebouw vond, dat men reeds in 1873 gekocht had, om er hospitaalarbeid in te doen, wat men eenigen tijd beproefd had met een inlandschen arts, maar opgeven moest. Teusler moest dus van voren af aan beginnen. Na een jaar van voorbereiding begon hij met poliklinischen arbeid, die zoo goed slaagde, dat hij twee vertrekken en eenige kamers meubelde en als hospitaal inrichtte met 40 bedden. Sinds dien tijd is de M. Z. zoo gewassen, dat het hospitaal is vergroot. Allerlei soort van menschen, ook aanzienlijken, komen hier. Vooral kinderen. Gedurende 1905 zijn 209 patiënten opgenomen in het hospitaal

*) Elk bed kost f125 p. j.

*) Het hospitaal is gereed en geopend 23 Oct. 1907 in bijzijn van aanzienlijke Chineesche ambtenaren.

Sluiten