Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andere missionairen der Broedergemeente, die van Livingstone College komen, zijn de miss. Brown te Weipa in Noordqueenland (Australië), K. Meier in Urambo, en Jansa te Mbozi in Duitsch-Oost-Afrlka. Vooral de beide laatstgenoemden hebben sinds 1898 onder de inboorlingen een voorspoedigen arbeid. De prediking der waarheid dringt echter nog weinig door. Op de ernstige vermaningen van br. Meier bij het naderen van den dood krijgt hij haast nooit ander antwoord als: Kweli? (Werkelijk?) Dezelfde ervaringen doet br. Jansa op met zijne patiënten uit Kondeland.

Overzicht. De Broedergemeente heeft:

in Labrador een miss. arts, een hospitaal, een polikliniek, in Alaska

in Voor-Indië „„„„„„

§ XC1.

Die evangelische Missionsgeselschaft zu Base).

(De Bazelsche Zendingvereeniging.)

Dit genootschap is vrucht van den piëtistischen geest des bekenden Joh. Alb. Bengel uit Wurtemberg. Uit reactie tegen het ongeloof stichtte Aug. Urlsperger met eenige geloovigen te Bazel in 1780 „Die Deutsche Christenthumsgesellschaft zur Beförderung reiner Lehre und wahrer Gottseligkeit", welke aan geene kerkelijke belijdenis zich hechtte. In dezen kring maakte men kennis met de oprichting der groote Engelsche zendinggenootschappen. Dit bracht de gedachte aan de missie in dit gezelschap, en bij Chr. F. Spittler (van Wurtemberg) rees de gedachte op aan een zendingsseminarie. De regeering had niets tegen dit plan, zoodat een comité zich vormde, welke 20 Sept. 1815 zijne eerste zitting hield. Den 26en Aug. 1816 werd de zendingsschool te Bazel geopend onder den eersten inspector Blumhardt en werden jongelingen opgeleid als missionairen

Sluiten