Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleinzoon wegnam, zond hij tweemaal per dag zijn draagstoel naar het hospitaal, om den arts af te halen. Zijn zoon zond hij naar Canton, om er de geneeskunde te bestudeeren onder leiding der zendelingen. Voor het hospitaal van Tungkuhn contribueert hij jaarlijks f250.

In hunnen arbeid worden de miss. artsen bijgestaan door eene vrouwelijke assistent-arts Ng-tsing-lin en een aantal medische studenten benevens een vrij groot verplegingspersoneel. Eenige der daareven genoemde studenten zijn reeds getrouwd en hebben, op hun verzoek, voor hunne vrouwen de toestemming verkregen, om deel te nemen aan de lessen in de obstetrie. Hebben deze vrouwen het diploma voor vroedvrouw gekregen, dan zullen zij van groot nut zijn, daar de moeders het liefst geholpen worden door de vroedvrouw.

Dikwijls bezoeken de miss. artsen zieken aan hunne huizen. Met name wordt hunne hulp vaak ingeroepen bij opium-vergif-

tigingen, welke menigmaal voorkomen bij jonge vrouwen, die, om

haren mannen nadeel toe te brengen, zelfmoord plegen, 'daar een weduwnaar dan meestal verplicht is zich eene andere vrouw te koopen.

Het is een bewijs voor de groote beteeken is van de M. Z. te Tungkuhn, dat niet alleen zieken uit de lagere standen in het hospitaal komen, maar ook meer bemiddelde zieken, die afzonderlijke kamers betrekken. En de in het hospitaal aangeknoopte betrekkingen kunnen daarbuiten dikwijls worden onderhouden. Zoo klinkt Gods Woord in en buiten het hospitaal.

Toen voor eenigen tijd de mandarijn van Tungkuhn het hospitaal met zijn bezoek vereerde, leidde Dr. Olpp hem rond en liet hem alles zien, wat er te zien was. Ook bracht hij hem aan het ziekbed van den toen kort geleden door roovers mishandelden zendeling Linden ») en „het was," schrijft Dr. Olpp, „bijna roerend te zien, hoe de mandarijn met zijne lange vingers, waaraan een gouden ring met brillanten fonkelde, voortdurend

') Een jaar en 11 da8en heeft hiJ het hospitaal moeten liggen, eer hij genezen was.

Sluiten