Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

miss. arts, aangezien: le de arbeid in het hospitaal te veel werd voor één man; 2e het werk gestoord werd, als de arts naar buiten geroepen werd. In Jan 1902 deed Dr. Joh. Winkler als tweede miss. arts zijne intrede te Pea Radjah.

Aan het hospitaal is verbonden een kinderhuis voorkinderen, wier moeders in het kraambed gestorven zijn. Dezen trekt zich de missie, met name de M. Z., aan, omdat de Batakker zich dezer ongelukkigen niet erbarmt »)■ Van de 180 kinderen, die de Rijnsche missie in 9 jaren opgenomen heeft, is slechts een 4e deel blijven leven, bij gebrek, aan melk. Aan het hoofd dezer inrichting staat zr. Helena Rienecker.

Laten wij nu nog een blik slaan in de door de miss. artsen opgestelde „tingting in toean doctor" d. i. Regelen voor het hospitaal en de polikliniek.

I. Hospitaal. Iedere zieke, die het hospitaal binnenkomt, moet voor zijn eigen kost zorgen. Voor het overige, dat hij noodig heeft, zorgt het hospitaal gratis. Iedere zieke moet zijn eigen helper meebrengen, doch slechts een, die ook voor hem koken moet in de algemeene keuken op de bij hen algemeen gebezigde, zeer eenvoudige, uit steenen gemaakte vuurplaten. Over dag mag hij bij den zieke zijn, maar des nachts moet hij vertoeven in een der kamers aan weerszijden der keuken. Als een zieke het hospitaal verlaat, tegen het verbod des dokters in, wordt hem geen medicijn meegegeven.

II. De polikliniek. De tijd, waarop de zieken medicijnen kunnen komen halen, is des Maandags, Woensdags, Donderdags en Zaterdags van 8—11 uur. Op andere uren kan geen medicijn gehaald worden, tenzij het dringend noodig is. Als het eenigszins mogelijk is, moet de zieke zelf om de medicijn komen. Zegt de dokter, dat de zieke in het hospitaal moet opgenomen worden en weigert deze dit, dan kan hij niet verder behandeld worden.

In de laatste jaren is ingevoerd de bepaling, dat de nieuwe patiënten, als zij voor den eersten keer komen, 5 cents hebben te betalen.

') Vroeger begroef hij ze met de moeder.

24

Sluiten