Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te stichten hospitaal. Zij was niet ongelukkig, want in het eerste half jaar van haar bestaan verzamelde zij f 1616,53. Doch hoe bemoedigend dat begin was, daar zou nog heel wat meer moeten worden bijeengebracht, eer men zou kunnen gaan bouwen. Gelukkig gebeurde dat. De Vereeniging ontving van 1906 tot 1907 zelfs ƒ10.015.-.

Was de jeugdige vereeniging ijverig bezig, om gelden voor een hospitaal te vergaren, de deputaten voor de M. Z. rustten ook niet, vooral niet, nadat een onbekende gever ') door een gift van ƒ10.000 den grond legde voor het benoodigde bouwkapitaal. Hun eerste zorg was echter te onderzoeken, waar het hospitaal zou verrijzen. Na ernstig beraad werd besloten, dat dit wezen moest öf te Soerakarta öf te Djocjakarta. Daar nu het eerste nog gesloten was voor de eigenlijke missie kon alleen Djocjakarta, waar de miss. arts reeds was, de plaats zijn voor de vestiging van het hospitaal. Br. Scheurer had nu te zorgen voor bouwgrond. Ter verkrijging er van wendde hij zich den 29en Oct. 1897 met een rekest tot den Sultan van Djocjakarta en vroeg een terrein groot 28.410 vierk. meters, gelegen ten zuiden van den grooten weg naar het race-terrein en behoorende tot de Kampong Gondo-koesoman en gedeeltelijk tot Moedjoe Moedjoe. Niet lang duurde het, of de Sultan stond het verzoek toe en schonk het gevraagde terrein in bruikleen, zonder eenige pacht onder de volgende voorwaarden: 1°. Het terrein mag alleen voor het oprichten van een Hospitaal en eene Christelijke school worden aangewend, 2J. Indien binnen den tijd van twee jaren het hospitaal niet tot stand komt, of wel, wanneer het terrein voor iets anders wordt aangewend, zal de vergunning tot het bruikleen ingetrokken en het terrein teruggevorderd worden; 3°. Aan de daar ter plaatse (op het terrein) wonende personen zal eene som van ƒ1403.34 worden uitgekeerd als schadeloosstelling en kosten voor hun aanplant en het ver-

') Thans is er geen reden meer, den naam des gevers te verzwijgen. Hij is Ds. Coevorden Adriani em. pred. bij de Geref. kerken, die zich nog niet anbetuigd laat met zijn hulp aan het Zendingshospitaal, dat op zijn verzoek Petronella-hospitaal heet'

Sluiten