Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachtzaal, een apotheek en vele woningen voor helpers enz.

In 1902 kreeg het zendingshospitaal eenen 2en miss. arts.

De eerste Europeesche verpleegsters, mej. Rutgers en mej. Kuyper, hebben reeds in 1900 hare intrede in het hospitaal gedaan. Dadelijk na hare komst kon met de geregelde opleiding van verpleegsters en verplegers een begin gemaakt worden. Jongelingen worden gebruikt voor mannelijke en meisjes voor vrouwelijke patiënten. Beiden hebben goede eigenschappen, om het verplegen te leeren. Aanvankelijk ging de opleiding der jongelingen gemakkelijker dan die der meisjes, want de eersten hadden in den regel iets geleerd en konden flink lezen, schrijven en rekenen; de meisjes hadden weinig de school bezocht en moesten dus dit alles meestal nog leeren. Dat gaf moeilijkheden met alles z. a. het aflezen en noteeren van den thermometer enz. Daarbij komt, dat de meisjes reeds op haar 15e en 16e jaar als verpleegsters moeten genomen worden, daar zij op haar 18e jaar trouwen en dan huismoeders worden. Daarentegen kunnen de jonge mannen, na hun huwelijk, in het hospitaal blijven voortarbeiden. De meisjes wonen bij de Europeesche verpleegsters en staan daardoor onder goed toezicht.

De geestelijke verzorging der patiënten heeft de miss. predikant van Djocja.

Op dit oogenblik heeft het Petronella-hospitaal twee miss. artsen, voorts een vroedvrouw, 3 Europeesche verpleegsters, 40 inlandsche verplegers en verpleegsters enz. De + 400 geloovigen uit de Javanen, die thans te Djocja zijn, mogen grootendeels vruchten van den arbeid der M. Z. genoemd worden. Bovendien heeft dit hospitaal de missie onafhankelijk gemaakt van Sadrach, het hoofd dier Christen-Javanen, welke evenals hij het Christendom javaniseeren.

Zijne ingenomenheid met de M. Z. en haren arbeid voor zijne onderdanen heeft de Sultan door geschenken z. a. een gasinstallatie getoond. Ook door zijn gesticht Toengkak, waarin huidziekten verzorgd worden, te stellen onder toezicht van den miss. artsdirekteur van het Petronella-hospitaal, en wel met dien verstande,

Sluiten